Layoutelement

text bild karta   info, a-ö
Illustration
Hem

Boende
Företag
Annonser

Kartor - bad
Information

Guide Gotland
Bra att veta
Nyheter

Historia
Fakta
Socknar

Kultur
Natur

Nöje/göra
Utflykter

Fårö
Visby ringmur
Visby ruiner

Vykort

Bilder
Uppdaterat/nytt
Kommentarer
Först, störst

Varför ruinerades Visby

Gotland - Historia
Varför ruinerades Visby
Varför ruinerades Visby, foto Bernt Enderborg
Under Visbys storhetstid fanns det tre kloster, ett Helgeandshus och ett hospital med en kyrka till varje samt elva församlingskyrkor. I dag är det bara domkyrkan S:ta Maria med rötter från medeltiden som fortfarande används som kyrka. Det måtte ha varit ett vimmel av präster, munkar, nunnor och sånt när det begav sig.

Och Visbys medeltida storhet blir man lätt varse vid en promenad på det till stora delar intakta gatunätet; det finns ingen lika väl bevarad medeltida stad i hela Europa. En och annan frågar sig förstås av vad anledning det finns så många ruiner och varför ruinerna står kvar. Svaren förefaller hänga samman med Visborgs slott, en dumhet då hon byggdes men också en av de starkaste fästningarna under medeltiden, och att det var möjligt under ett par hundra år att behärska stora delar av Östersjön från Gotland.

I och för sig så lät man Erik av Pommern, som tog över slottsbygget efter att Tyska ordern hade påbörjat det, försäkra att ingen på Gotland skulle på något sätt ha något intrång i sin verksamhet för slottets skull. Men den försäkringen var lika mycket värd som när dagens politiker inför tillfälliga skatter: de är inte för en sekund avsedda att vara temporära utan permanentas så fort tillfället är över.

Visby har vid ett par våldsamma tillfällen, som vi skall prata om på de följande sidor, på grund av sitt fördelaktiga läge i Östersjön blivit utsatt för intagningsförsök. Båda gånger påbörjas invasionerna av svenskar och båda gångerna misslyckas de. Det var alltså inte svenskar som brände ner Visby. Men återigen måste man skilja på Visby och Gotland, ty hansestadt Visby är en sak och den fria republiken Gotland är en annan sak. Visby var totalt dominerat av slottet från att det uppfördes i början av 1400-talet tills det sprängdes på 1600-talet. Borgarna i Visby hade anpassat sig till de fördelar slottsherrarnas kaparpolitik medförde, något de fick plikta dyrt för. Republiken Gotland däremot hade ju enligt sin krönika (Gutasagan) gått under Svea konung för handelns skull - de gick alltså med svenskarna vid båda invasionsförsöken. Men det skall inte uppfattas som att landet reste sig mot staden utan vad republikens gutar ville var förstås att få bort den slottsherre som satt i slottet och förstörde alla möjligheter till fri handel, ty det var den fria handeln som hade gjort Gotland rikt, inte någon Hansa.

Efter att Visby 1525 intagits och till stora delar förstörts och efter att slottet sprängts av danskarna 1679 så fanns det inte några som helst möjligheter att återuppbygga staden, ty handeln gick sedan länge förbi Visby. Republikens gutar hade inga möjligheter att konkurrera med stormakternas kanoner, någon vapenmakt kan man inte påstå att Gotland var under medeltiden, och Visby var inte längre intressant ty dess kunskaper och kontakter stulna från republikens gutar var sedan länge döda.

Svaret på frågan om varför ruinerna står kvar är alltså tämligen enkel. Efter invasionerna och slottets sprängning var Visby försjunket till en oansenlig byhåla utan egna kunskaper och utan större intresse för omvärlden. Men det måste också sägas att hela Gotland hölls av antingen Danmark eller Sverige och de hade inget som helst intresse av att ön återigen skulle svinga sig upp på handelns höjder, tvärtom tycks de ha sugit ur provinsen vad de kunde via strandridare och kalkpatroner.

Klicka på de små bilderna så får Du reda på vilka händelser som ligger bakom ruinerandet av Visby. De historiska uppgifterna kommer i första hand från den flitiga boken Gotlands land och folk skriven av Alfr. Theod. Snöbohm, tryckt 1897 i Visby av Gotlänningens tryckeri. Jag har läst bok nr 73 från andra öfversedda upplagan.På bilden ovan ser Du ruiner från Visborgs slott. Där har bl a Erik av Pommern, de mäktiga bröderna Axelsson och den makalöse Sören Norby residerat och bedrivit storpolitik.

S:t Mikaels kyrka och prästgård strök med under den svenska invasionen av Gotland 1448 och 1449. Erik av Pommern, unionskonungen, drog nämligen till Gotland 1437 uttröttad av de eviga striderna mellan herrarna i sina riken. Till att börja med bad de i flera omgångar Erik att återkomma men när det stod klart att det tänkte han inte alls göra så avsattes han 1439.

1448 valdes Karl Knutsson till svensk kung. Samma år hade Erik av Pommern bl a tagit sju Stockholmsskepp lastade med järn, koppar, smör och hudar som skulle till Hansestäderna. Anledningen till Eriks förfarande under de år han residerade i Visby kan inte gärna vara annat än att han ville att Gotland återigen skulle bli en stormakt inom handeln, dvs genom att från ön i centrum av Östersjön behärska handeln återigen svinga Gotland upp till sin forna storhet, ty de stora skeppen seglade förstås förbi Gotland i stället för att som fordom vara skyldiga att deklarera sin last och betala tull.

Eriks handlande kallas ju vanligen sjöröveri i historieböckerna, till skillnad från exempelvis Öresundstullen som kallas tull. Någon skillnad i sak föreligger naturligtvis inte, det är bara skrivarnas nationalitet som varierar.

Den svenske kungen Karl Knutssons första omsorg blev att hämnas på Erik, allra helst som han lagt tull på varje fartyg som passerade Gotland och dessutom kunde ju Erik tänkas ställa krav på den svenska kronan igen. Svenskarna utrustade en här under ledning av riddaren Magnus Gren av Tidö och riddaren Birger Trolle.

En månad efter Karl Knutsson kröning landsteg den svenska hären på Gotland med blott 2000 man. Som tur var för svenskarna gick gutarna med dem, annars hade de nog blivit avhysta tämligen raskt. Men Erik av Pommern inneslöt sig innanför murarna i Visby.

S:t Barbara natt (mellan 3 och 4 december) stormade svenskarna Visby och Erik nödgades barrikadera sig i slottet. För att vinna tid underhandlade Erik med svenskarna och avslutade den 21 december 1448 ett stillestånd och utfäste sig att uppgiva slottet i utbyte mot Öland och Borgholm.

Birger Trolle seglade till Sverige för att delge kung Karl överenskommelsen men skickades tillbaka med befallningen att låta gutarna svära trohet till den svenske konungen. Under stilleståndet blev Erik av Pommern inbjuden till de svenska herrarna till firande av Nyårsafton, något som ledde till att han på Nyårsmorgonen lossade dansk lösen från slottet och gav eld på de närmare delarna av staden där svenskarna kvarterade. Och det var då som S:t Mikael kyrka och prästgård några hundra meter upp på den södra delen av Korpklint blev avbrända.

Den 4 januari 1449 hade svenske konungens önskemål framförts och gutarna som ställts sig positiva förband sig till trohet och lydnad mot Sveriges krona. Republiken Gotland åberopade som skäl bl a sin Krönika (Gutasagan) från 1200-talets början:

'Förthy att wij kännoms thetta for: da Gotlandh fordumdagz Sveriges Crone med rätta till hafva hört som woer Cronica uppenbarliga säger och betyger'.

Återigen används krönikan (Gutasagan) av gutarna för att motivera varför de bör ansluta sig till Sverige. Det var uppenbarligen så att ingen kunde tvinga dem till detta alldeles hur som helst, kanske konungen drog sig till minnes slaget vid Röcklinge backe i Lärbro anno 1313 då svenska armén fick på skallen.

Det finns emellertid forskare som har funnit det oklokt av Erik att bryta stilleståndet, dvs de menar att händelserna i början av 1449 nog aldrig har inträffat, men en gravsten i Lye kyrka meddelar med runor motsatsen:

'Thitta. sten. lit. husfru. ruthvi. giera. yfir. sin. bonda. iakob. i. mannagardum. sum. skutin. varth. ihel. mith. en. bärsu. sten. af. wis. borh. tha. en. kunung. erik. var. bistallath. pa. thi. for. nemda. slot. tha. var. li. ai. af. gus. bürth. fiurtan hundrath. ar. ok. ainu. ari. minna. then. fem. thigi. ar. bithum. thet. et. guth. nathi. hans. sial. ok. allum. krisnum. sialum. amen.'

Gravstenen ligger i dag bredvid altaret i Lye kyrka och meddelar alltså att 'Denna sten lät husfru Ruthvi göra efter sin bonde Jakob i Mannegårda, som vart ihjälskjuten av en byssesten av Visborg då kung Erik var belägrad på förutnämnda slott. Då var lidet från Guds börd 14 hundra år och ett år mindre än femtio år. Bedjom det att Gud nåde hans själ och alla kristna själar. Amen.'

Jakob Mannegårda blev alltså skjuten med en bössesten från Wis borg 1449, kanske på Nyårsdagen då Erik av Pommern bl a gav eld på skökornas kyrka i Visby, S:t Mikael, som det i dag inte återfinns något av över jord men arkelogerna har hittat murar en bit ner i marken. Det lyckades förresten inte svenskarna och gutarna att gemensamt återföra Gotland till Sverige utan tvärtom blev Gotland en dansk provins under den förste länsherren på Visborgs slott, herr Olof Axelsson Thott.På bilden ovan ser Du ett nedrivet stycke av norra ringmuren som kallas för Lübeckerbräschen, och som brukar hänföras till Lübeckarnas anfall år 1525, då det alltså skapades nya ruiner i Visby.

Vid den här tiden residerade den intressante Sören Norby på Visby slott (han har en gata uppkallad efter sig i Visby). Norby var med all säkerhet ingen ledsen gosse, i äldre böcker kallas han tidens största sjöhjälte men nutiden tycks tveka över om han var en ordinär skurk eller en förträfflig man (mer om Norby annorstädes).

Pingstmorgonen den 13 maj 1525 ankrade Lübecks flotta för Visby. Medan folk i Visby avnjöt ottesången landsatte lübeckarna soldater genom Silverhättan (tornet vid gatans slut på bilden ovan, alldeles bredvid bräschen), som överföll Visby, plundrade och brände.

Den norra stadsdelen avbrändes, Dominikanerklostret och deras kyrka S:t Nicolai brändes, S:t Gertrud brändes och samma öde rönte S:t Olof vars ruiner återfinns i dagens Botaniska trädgård. Visby rådhus plundrades och stadens privilegier försvann för gott.

Anledningen till varför Lübeckarna anföll Visby är väl ganska klar men samtidigt är händelsen något av det mest fasansfulla i hela Gotlands historia. Precis som under invasion 1448 så är det svenskarna som drar igång det hela och försöker invadera Gotland men misslyckas.

Sören Norby blev slagen till riddare vid Kristan II:s (tyrann kallad i Sverige, den gode i Danmark) kröning till Sveriges konung 1520, som tack för sin utmärkta duglighet, men redan tre år tidigare hade han fått ön som förläning. Strax efter kröningen uppfördes ett annat skådespel som förlänat Kristians hans tillnamn i Sverige, Stockholms blodbad. Men jämfört med det antal dödsoffer som kung Gustaf ansvarar för under de nära 40 år han regerade Sverige så är Stockholms blodbad blott en svag viskning. Gustav Vasa själv gjorde förresten en riktig analys som står att läsa vid hans gravvård i domkyrkan i Uppsala.

Sören Norby hade alltså farvattnen kring Gotland i sin hand när det svenska befrielsekriget tog fart 1521. Eftersom Gustav Vasa fick hjälp av och köpte legoknektar av Lübeck så var det ett skäl för Norby och danska kronan att kapa dem; det var alltså krigshandlingar. Sören Norby uppbringade de hanseatiska skeppen, tog deras last men lät besättning och befälhavare få behålla såväl liv som skepp - Norby var inte grym. Men hansestäderna och i synnerhet Lübeck, sägs det, gav den svenske konungen ingen ro efter att han vunnit makten i Sverige: Norby måste bort från Gotland.

Kristian II blev avsatt från den danska tronen 1523. Sören Norby satte sig fast på Gotland och i ett brev meddelar han Kristian att han inte vågar avlägsna sig eftersom han förväntar sig att svenskarna och lübeckarna skulle försöka inta Gotland och att gutarna återigen skulle ställa sig på svenskarnas sida. Kristian flydde från Danmark men Norby fortsatte att kapa fartyg som förut, trots att Riksrådet i Danmark brevledes bett honom att tillhandahålla rådet de förläningar han innehade, och så mycket gods drogs till Visby att staden åter började få liv och rörelse. Såväl Sverige som Danmark ville alltså ha Gotland, men Norby var trogen Kristian och alla diplomatiska försök misslyckades. Dessutom var det ett farlig företag att försöka sig på att kriga med Norby, ty förutom att han själv var väl rustad och en duglig krigsherre så kunde han på stående fot välja sida: Danmark eller Sverige.

Under hösten 1523-24 rustade sig svenskarna och i ett brev av den 14 mars 1524 skriver Norby till Kristian att antingen får han lämna besked om med vilken hjälp och när han kan bistå Gotland mot svenskar och lübeckare eller så såg han sig tvungen att begära avsked.

Det var nämligen lübeckarna som hade förmått Gustav Vasa att rusta mot Sören Norby och Gotland. Själv sägs han inte funnit det rådligt att trakta efter Gotland, men Herman Israel som företrädde Lübeck och vars mål var att skilja Sören Norby från Gotland lät förstå att betalningen av den skuld Gustav hade till dem skulle räntefritt uppskjutas några år, de skulle försöka få Gustav gift med den danske kung Fredriks dotter Dorotea (och med henne Gotland till brudskatt och under Sveriges krona igen) samt att de skulle stå för halva krigskostnaden.

Gustav Vasa samlade 8000 man krigsfolk, lät bemanna örlogsskepp och förordnade Berndt von Mehlen till amiral och överste för folket. I Kalmar inväntades finska flottan samt skepp från Lübeck och några andra tyska skepp. På pingstafton 1524 avseglade så den samlade flottan till Gotland. I början av juni landsteg de enligt den danske prästen Strelow, verksam på Gotland under 1600-talet, på fyra ställen: Kronvalls, Västergarn, Hall och Östergarn. De intog Gotland men Norby förskansade sig bakom Visby ringmur och i slottet, som alltså belägrades.

Sören Norby skriver själv i en rapport att:

'Så hände äfven att till Gotland skickade bondekonungen i Sverige hela Sveriges magt, de lübske och de sjuttio hansestäderna och deras anhang till hjelp, och voro der medförde från Stockholm sex karthauer (stora kanoner) och några slangor (mindre kanoner) och mycket annat skytte, hvarmed äfven följde en hel flotta, lastad med krut, lod och proviant att därmed förse lägret och beskjuta slottet.

Utsände jag då nattetid några mina örlogsskepp med mitt folk, som borttogo det förnämsta skeppet samt ett svenskt riksråd och öfverste amiral Ivar Fleming samt en av karthauerne med mycket annat skytte och deribland femtonhundra kulor till karthaur och slangor äfvensom fem skepp lastade med proviant och annat gods.

När de nu andra dagen skulle föra deras skytte i land till lägret, karthauer och slangor, befanns det, att det var jag, som hade kulorna därtill.'

Svenskar och finnar slog sig ner i ett läger och tyskar i ett annat. Flottan inneslöt Visby från sjösidan, men dessförinnan hade Norby lagt beslag på svenskarna skytte, men det fanns uppenbarligen lite resurser kvar för flottan gick lös på såväl stad som slott. Den svenska flottan försökte skicka in några brinnande fartyg bland Norbys skepp men lyckades så illa att de endast brände upp några av sina egna, och några andra svenska skepp blev skjutna i sank från slottet för att de vid krigslisten genomförande strök för nära.

Därefter berättar Norby att 'då lät jag nattetid göra larm i det svenska lägret, och blef större delen av folket nedergjort, lägret uppbrändt och befälet och översten för dem tillfångatagne och med mig förde upp till slottet.'

Sören Norby hade alltså trots att han var våldsamt underlägsen genom list och mod dragit svenskarna rejält vid näsan. Han meddelar själv: 'Lät så en tid derefter bondekonungen i Sverige, som såg att ingen ära der var att inlägga och som ej heller hade penningar eller hvad annat som kunde vara af nöden att skicka, befalla sitt folk att återkomma till Sverige...'. Sören Norby måtte ha gapskrattat åt Gustav Vasa och svenskarna 1524, ty så slutade den invasionen.

Emellertid hade Norby andra saker att tänka på, ty såväl danskar som svenskar ville ju ha ön och han hade i ett förtvivlat läge ställt sig under danske kung Fredriks beskydd under villkor att han skulle få hjälp mot svenskarna under invasionen samt få behålla Gotland efteråt. Hjälpen hade uteblivit och danskarna utfäste senare för att närma sig lübeckarna att Norby inte skulle få stanna kvar på ön. Han insåg alltså att han knappast skulle få sitta oantastad på Gotland sedan kung Fredrik brutit deras överenskommelse samt att ön inte hade resurser att bjuda motstånd i längden. Han hade alltså svenskar, danskar, lübeckarna och alla hansestäderna emot sig.

Vad skulle han göra? Jo, hösten 1524 och följande vinter rustade han så mycket han kunde, och i mars 1525 skickade han iväg en del av hären under befäl av Otto Stigsson till Blekinge som intog Sölvitsborg och västra delen av landskapet. Själv förde han huvudhären till Skåne där bönderna kallades till vapen och reste sig för att under Norbys ledning återuppsätta Kristian II på den danska tronen. Företaget gick inget vidare, Kristinan kunde inte uppbåda hjälp åt Norby och slutligen satt han belägrad i Landskrona.

Under tiden Sören Norby var belägrad belägrades Visby av lübeckarna, som också hade utrustat en flotta för att komma danskarna till hjälp mot de upproriska bönderna i Skåne. Men i stället för att hjälpa danskarna, de tog visserligen åtta av Norbys fartyg i Blekinge, styrde flottan kosan till Visby. Och så kom då den där pingstmorgonen den 13 maj 1525 då lübeckarna intog och förstörde stora delar av Visby. Något som ju måste ha varit rätt enkelt eftersom såväl Visby som slottet redan var belägrat och de största delarna av stadens försvar låg slagna i Blekinge och Skåne.
/text och foto Bernt Enderborg

Mer information

Mer om Historia - för annat se Information


Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.

Länk till den här sidan: http://www.guteinfo.com?id=2337

Visby

Visby socken Hitta Varför ruinerades Visby på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

"Varför ruinerades Visby" är en del av vår information om Historia på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Kommentarer till denna sida


Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Stugor i Visby med omnejd

Lägenhet, 4 bäddar, Visby socken »»»
Visby. Lägenhet, 4 bäddar, Visby socken »»»
Uthyres, 5 bäddar, Björke socken »»»
Gotlandshus, 5 bäddar, Västerhejde socken »»»
Uthyres, 6 bäddar, Väskinde socken »»»

* Du kan fråga många på en gång i ett mail, se Guteinfo Offert.

Gotlands historia

Årtalshistoria, Konsthistoria i årtal, Gutasagan, Vatu bandu, Några platser, Lichnat, Petrus Harding, Hundens like, En lort som ett svinatryne, Djävulens spik, Lyckans hjul

Om historieskribenten, se Lokalpatriotism.

Gotland har en fantastisk historia! Sök på historia så hittar du många artiklar. Vill du hellre besöka platser, kika på kartan.

Företag i Visby

Aktivitet Visby

Resestugan Visby Resebyrå AB »»»
Uncle Joes »»»

Bar Visby

Packhuskällaren »»»
Uncle Joes »»»

Besöksmål Visby

Resestugan Visby Resebyrå AB »»»
Resestugan Visby Resebyrå AB »»»

Bil etc. Visby

Mickes Biluthyrning HB »»»

Biluthyrning Visby

Mickes Biluthyrning HB »»»

Bowling Visby

Uncle Joes »»»

Bröllop Visby

Värdshuset Lindgården »»»

Butik Visby

Boel Olaison Butik »»»

Byggbranschen Visby

Arriba Byggnads AB »»»

Caféer Visby

Café Breda Blick »»»
Packhuskällaren »»»
Privab Visby »»»

Datorer m.m. Visby

Databyrån »»»

Däckservice Visby

Mickes Biluthyrning HB »»»

Emballage Visby

Immenco AB »»»

Fastigheter Visby

Leif Bertwig Fastighetsmäklare »»»

Fastighetsmäklare Visby

Bjurfors Gotland »»»
Leif Bertwig Fastighetsmäklare »»»

Friskvård Visby

Burgevi & Heladej AB »»»

Färjor Visby

Destination Gotland »»»
Resestugan Visby Resebyrå AB »»»

Företagsutveckling Visby

ALMI Företagspartner Gotland AB »»»

Förlag Visby

Ödins Förlag AB »»»

Gallerier Visby

Atalje Klas Smeby »»»

Gatukök Visby

Privab Visby »»»

Grafisk verksamhet Visby

Carlgrens Ord & Bild »»»

Hantverk Visby

Boel Olaison Butik »»»

Hantverkare Visby

Bravida Klinte »»»

Hotell och pensionat Visby

Almedalens Hotell »»»
Café Breda Blick »»»
Hotell Gute AB & Bredablick »»»
Resestugan Visby Resebyrå AB »»»
Uncle Joes »»»
Värdshuset Lindgården »»»

Hälsovård Visby

Burgevi & Heladej AB »»»

Hästar Visby

Visbytravet »»»

Hästutrustning Visby

Mickes Biluthyrning HB »»»

IT-konsult Visby

Databyrån »»»

Kläder Visby

AB Ekströms Kläder »»»

Kommunikation Visby

Destination Gotland »»»

Konfektion Visby

AB Ekströms Kläder »»»

Konferens Visby

Almedalens Hotell »»»
Hotell Gute AB & Bredablick »»»
Uncle Joes »»»

Konst Visby

Atalje Klas Smeby »»»

Konsthantverk Visby

Boel Olaison Butik »»»

Konsult ekonomi Visby

ALMI Företagspartner Gotland AB »»»

Konsult näringsliv Visby

ALMI Företagspartner Gotland AB »»»

Konsulter Visby

Carlgrens Ord & Bild »»»

Leksaker Visby

Immenco AB »»»

Livsmedel Visby

Privab Visby »»»

Lägenheter Visby

Hotell Gute AB & Bredablick »»»
Resestugan Visby Resebyrå AB »»»
Ulf Widén »»»

Mäklare Visby

Bjurfors Gotland »»»
Bjurfors Gotland »»»
Leif Bertwig Fastighetsmäklare »»»
Ulf Widén »»»

Offentlig förvaltning Visby

Gotlands Länsstyrelse »»»

Personalutveckling Visby

Burgevi & Heladej AB »»»

Plåtslageri Visby

Ingarö plåtslageri »»»

Reklam Visby

Carlgrens Ord & Bild »»»
Visby Screen & Reklam AB »»»

Resebyråer Visby

Resestugan Visby Resebyrå AB »»»

Resor Visby

Resestugan Visby Resebyrå AB »»»

Restauranger Visby

Packhuskällaren »»»
Uncle Joes »»»
Värdshuset Lindgården »»»

Rörmokare Visby

Bravida Klinte »»»
Bravida Klinte »»»

Skyltar Visby

Visby Screen & Reklam AB »»»

Souvenirer Visby

Immenco AB »»»

Stuguthyrning Visby

Ulf Widén »»»

Trav Visby

Visbytravet »»»

Tryckeri Visby

Visby Screen & Reklam AB »»»

Turism Visby

Almedalens Hotell »»»
Resestugan Visby Resebyrå AB »»»

Vandrarhem Visby

Resestugan Visby Resebyrå AB »»»
STF vandrarhem Visby/Rävhagen »»»
Uncle Joes »»»

Verkstäder Visby

Bingers Mekan AB »»»
Ingarö plåtslageri »»»

VVS Visby

Bravida Klinte »»»

Visby socken

Almedalsveckan

Almedalsveckan 2006 »»»
Almedalsveckan 2009 »»»
Almedalsveckan 2010 »»»
Almedalsveckan 2013 »»»
Almedalsveckan 2014 »»»
Haro - tid för barne »»»

Artiklar

Demonstrationen för »»»
En ringmursvandring »»»
Fastighetsinventerin »»»
Frukostmöte med komm »»»
Företagardagen 8/11 »»»
Förstockning »»»
Invigningsgala Gotla »»»
Kultur i natten »»»
Kulturting 2007 »»»
Lan 2007 »»»
Livrädda Östersjön 2 »»»
Maskeraden 2010 »»»
S:ta Gertrud »»»
Stora Torget den 29 »»»
Sveriges största sev »»»
Tullar vid portarna »»»
Vi såg Street theatr »»»
Visby Ladies svenska »»»
Visbydagen 2011 »»»
Visbys medeltida rik »»»
Återställ hålen »»»
Öppen ruin »»»

Artister

Emma Hannu and Her H »»»
Rassmus Björnson »»»

Bilder

Gutarna var med »»»
Hertik Erik »»»
Jolly Roger »»»
Kalkugnar »»»
Massor av kärlek »»»
Svärdet i stenen »»»
Sånt här är tråkigt »»»
Tankereda »»»
Var är medeltiden »»»
Vinter i Visby »»»
Väktargång | Ringmur »»»

Fakta

Ringmuren fick tre s »»»
Skolor på Gotland »»»

Fiskeläge

Flundreviken fiskelä »»»

Flora

De blommande trädens »»»
Tulpanträd »»»

Gravfält

Annelund »»»

Hamnar

Visby hamn »»»

Historia

1353 - ett brev från »»»
1361 - massgravar på »»»
1524 e.Kr - Sören No »»»
Axelssönerna »»»
Brandskattningen av »»»
Den påstått delade ö »»»
Elvatusen jungfrur »»»
En stor katastrof 15 »»»
Ett skott i tornet »»»
Galgberget »»»
Gotlands försvar i b »»»
Gråbröder - Francisk »»»
Halshuggningen 1342 »»»
Henrik Lejonet »»»
Hertig Erik »»»
In Gothlandia et Mar »»»
Infördes tull till V »»»
Kristi riddares gård »»»
Mariaprocessionen »»»
Petrus de Dacia - Sv »»»
Skampålen på Klintto »»»
Stadens blomstring »»»
Sören Norby »»»
Två hundra hästar me »»»
Vad sa Linné »»»
Vad sa Petrus de Dac »»»
Vann Visby kriget 12 »»»
Varför den första ky »»»
Varför Hansan förlor »»»
Varför ruinerades Vi »»»
Visby hyllar Olof Hå »»»
Visby lades i aska 1 »»»
Visby stadslag »»»
Visby under medeltid »»»
Visby under stenålde »»»
Visby underkastelseb »»»
Visbys storhet under »»»
Världsarvet Visby »»»

Konst

Anna Nyberg - A stor »»»
Gotlands Konstmuseum »»»
Vi på muren, en gobe »»»

Kuriosa

Ardagar, ölservering »»»
Bödelsstugan står kv »»»
Djävulens spik »»»
Fan i helvete »»»
Gåtfull inskrift vid »»»
Jacob av Charra »»»
Kanon »»»

Kyrka

S:ta Maria - domkyrk »»»

Kåseri

Den 6 juni 2002 »»»
Elda på »»»
En flygskatt till »»»
En promenad i Visby »»»
En sommarkväll »»»
En yngre artist »»»
Försköna Visby »»»
Glömskans bänk »»»
Gutavallen - vad men »»»
Jättesnygga brudar »»»
Kruttornets finesser »»»
Kubism, Dali eller v »»»
Kvalitetssäkrad text »»»
Kärleksstigen, Hälsa »»»
Man tappar lusten ib »»»
Nej, det kan du inte »»»
Nordiska naturväsen »»»
Några augustibilder »»»
Nåt att titta på »»»
Om att gå på ringmur »»»
Ringmurskaries »»»
Strandpromenaden »»»
Visby den 26 juli 20 »»»
Visby förbereder sig »»»

Magiska Gotland

Barflickor på Effes »»»
Dei jär ret vackat »»»
Domkyrkoberget i Vis »»»
En helt vanlig kväll »»»
En promenad i Visby »»»
En sommarbild »»»
Ett andningshål - Bo »»»
Gotland året runt »»»
Krumelurer i Botanis »»»
Under putsen »»»
Åttahundra år gammal »»»

Medeltida hus

Burmeisterska huset »»»
Clematishuset »»»
Donnerska huset »»»
Engeströmska huset i »»»
Huset med målningarn »»»
Johan Målares hus »»»
Liljehornska huset »»»
Tjärkoket »»»
Vinhuset, rådhuset p »»»

Medeltidsveckan

Danska pannkakor på »»»
En promenad på Medel »»»
Medeltidsveckan 2005 »»»
Medeltidsveckan 2006 »»»
Medeltidsveckan 2006 »»»
Medeltidsveckan 2008 »»»
Medeltidsveckan 2010 »»»
Medeltidsveckan 2012 »»»
Medeltidsveckan 2013 »»»
Medeltidsveckans skå »»»
Är det samma sak ell »»»

Museer

Kapitelhusgården »»»

Naturreservat

Bergbetningen »»»
Galgberget, naturres »»»

Platser

Almedalen »»»
Birgers gränd »»»
Botaniska Trädgården »»»
Dansa, din djävul »»»
Fiskargränd i Visby »»»
Paviljongsplan »»»
Rackarbacken »»»
Salomos stenbrott »»»
Södra hällarna i Vis »»»
Åhsbergska hagen »»»

Ringmuren

Dalmanstornet »»»
Den unika ringmuren »»»
Ett torn i Östergrav »»»
Fiskarporten »»»
Jungfrutornet »»»
Kajsartornet »»»
Kaponniärerna »»»
Kruttornet »»»
Kvarntornet »»»
Kärleksporten »»»
Lilla Strandporten »»»
Lübeckerbräschen »»»
Långa Lisa »»»
Murfallet »»»
Mynthuset »»»
Nordergravar »»»
Norderport »»»
Några flygbilder »»»
Portar i ringmuren »»»
Ringmurens storlek »»»
S:t Göransporten »»»
Segeltornet »»»
Sidledes skytte »»»
Silverhättan eller K »»»
Skansen Havsfrun »»»
Snäckgärdsporten »»»
Sparbössan »»»
Sprundflaskan »»»
Stor Christin »»»
Storhenrik, Store He »»»
Söderport »»»
Tjärkoket »»»
Valdemarsmuren »»»
Östergravar »»»
Österport »»»

Ruin

Allmänt ruiner »»»
Drotten »»»
Helgeand »»»
Ryska kyrkan »»»
S:t Clemens »»»
S:t Göran »»»
S:t Hans och S:t Pe »»»
S:t Lars »»»
S:t Mikael »»»
S:t Nicolai »»»
S:t Olof »»»
S:ta Carin »»»
S:ta Gertrud »»»
Solberga Kloster »»»
Visborgs slott »»»

Runor

Evigt medan världen »»»

Saga

Carins blomma »»»
Jungfrun i tornet »»»
Karbunkelstenarna »»»
Pilla ett troll i hu »»»

Skulptur

Den återuppståndne i »»»
Jungfru Maria »»»
Klädd i solen i Visb »»»
Markus, evangelisten »»»
Änglavingar »»»

Stränder

Gustavsvik »»»
Norderstrand »»»
Snäck »»»
Visby havsbad »»»

Visby

1 augusti 2003 - en »»»
11 juni 2001 »»»
25 juli 2003 »»»
Centralt i Visby - a »»»
De första spåren »»»
Kapitelhuset/Häggska »»»
Klinten »»»
Stora Torget »»»
Strandgatan »»»
Visby förr i tiden »»»
Visbys historia »»»
Välkommen till Visby »»»

Översikt

Gatuvalven i Visby »»»

Länkar Visby

Allmänna sången »»»
Fornfynd Visby »»»
Kyrkans kontaktuppgifter »»»
Träffpunkt Gråbo »»»
Visby - arvet från medeltiden »»»

Gårdar Visby

Hästnäs La.
Hästnäs St.
Visborgs Kungsladugård

Populärnamn fastigheter »»»

Annonser Visby
Annonser boende

Ihrebaden

Ihrebaden
Restaurang, vandrarhem och utebar vid den sköna
Ihreviken. En fantastisk plats för bad och avkoppling.

Strandbacka Stugby

Strandbacka Stugby
Stugbyn vid norra del av den populäraste
stranden. 4–10 bäddar med dusch, WC, kök, kabel-TV och trådlöst internet.