text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - livsvillkor och levnadsvanor 

Viktigt att stödja balanserad användning av digitala medier

Forskningen visar att hög användning av digitala medier kan leda till sämre sömn, depressiva symtom och missnöje med den egna kroppen. Barn och unga upplever att de kan fastna i användandet på bekostnad av sömn, relationer…... läs mer »

Sänkt medellivslängd för ensamstående kvinnor med kort utbildning

Medellivslängden sjunker för ensamstående kvinnor med förgymnasial utbildning födda i Sverige. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten.... läs mer »

Hälsan bland de yngsta behöver förbättras

Det finns hälsomässiga utmaningar bland de yngsta i befolkningen och hälsan är ojämlikt fördelad. Det visar en ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten.... läs mer »

Ungdomsmottagningar viktigt stöd för ungas psykiska hälsa

Med utgångspunkt i ungdomars egna behov främjar och stödjer ungdomsmottagningarna psykisk hälsa. Det är ett unikt arbetssätt som kompletterar insatser från andra aktörer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.... läs mer »

Hållbara samhällen behövs för att motverka övervikt och fetma

Den 4 mars uppmärksammas Världsfetmadagen, i år med fokus på hälsofrämjande och hållbara samhällen. Samtidigt presenterar Folhälsomyndigheten en ny analys som ger ökad kunskap om utvecklingen av övervikt…... läs mer »

Folkhälsomyndigheten har kartlagt den svenska ensamheten

Ensamheten är högre i vissa grupper av befolkningen, bland annat bland yngre och äldre personer. Det visar en kartläggning som är en del av uppdraget om ofrivillig ensamhet, och som har överlämnats till regeringen.... läs mer »

Kulturaktiviteter kan bidra till bättre folkhälsa

Att delta i kulturaktiviteter kan gynna hälsan på många olika sätt. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som sammanfattar resultat från en litteraturöversikt om kulturens betydelse för hälsan.... läs mer »

Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen…... läs mer »

Mer än var fjärde ung man saknar någon att prata med

Att inte ha någon att dela sina innersta tankar och känslor med är en form av emotionell ensamhet. Den här tiden på året kan det kännas extra svårt. Män under 45 år hör till en grupp som dubbelt…... läs mer »

Positiva medieberättelser kan minska suicidtankar

Kunskapshöjande information och positiva berättelser i media om personer som har sökt hjälp kan ha en skyddande effekt på suicidtankar för personer med ökad risk för suicid. Det visar ett nytt faktablad från…... läs mer »

Nytt faktablad om barns och ungas oro inför klimatförändringen

Det finns barn och unga som känner oro, rädsla eller förtvivlan inför klimatförändringen. Känslorna förknippas med hopplöshet och förnekelse, men också med handling och engagemang, visar en litteraturöversikt…... läs mer »

Konferens kraftsamlar för att minska suicid

Den 25-26 oktober samlas över 500 deltagare på den nationella suicidpreventiva konferensen i Östersund. Folkhälsomyndigheten är en av arrangörerna, och i samband med konferensen publicerar vi en ny temarapport om suicidprevention…... läs mer »

Mer skolstress och sämre hälsa bland unga med funktionsnedsättning

Barn som har en funktionsnedsättning anger i större utsträckning skolstress, sämre hälsa och att de har utsatts för mobbning än andra elever. Det visar en ny rapport där resultat sammanställts från undersökningen…... läs mer »

Ny statistikrapport om psykisk hälsa: Så mår Sveriges befolkning

På Världsdagen för psykisk hälsa publicerar Folkhälsomyndigheten statistik över den psykiska hälsan. De flesta barn och vuxna har gott psykiskt välbefinnande, men i alla åldrar finns tecken på psykisk ohälsa…... läs mer »

Ungas hälsa, relationer och sexliv undersöks i studie

Folkhälsomyndigheten ska undersöka 16–29-åringars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR, genom en enkät som skickas ut i höst. Resultaten från undersökningen kommer att användas som…... läs mer »

Kartläggning visar behov av att stärka familjecentraler

En ny kartläggning visar att landets familjecentraler som erbjuder stöd och samordnad kontakt med olika aktörer, i stor utsträckning fungerar väl. Samtidigt finns det ett behov av en mer enhetlig styrning och stöd till verksamheterna…... läs mer »

Suicidpreventiva dagen: Nytt kunskapsmaterial ska stärka stödet till efterlevande

I samband med suicidpreventiva dagen den 10 september lanserar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nytt kunskapsmaterial om stöd till efterlevande vid suicid. I en bred informationsinsats lyfts även vikten av att stödja den som mår…... läs mer »