text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - smittskydd och sjukdomar 

Viktigt att de yngsta barnen skyddas från kikhosta

Kikhosta kan vara livshotande för små barn, och antalet rapporterade fall av sjukdomen fortsätter att öka i Sverige. Därför är det viktigt att vaccinera små barn och att skydda spädbarn från smitta. Även…... läs mer »

Mindre intensiv säsong för luftvägsvirus

Vinterns spridning av luftvägsvirus bedöms som helhet ha varit mindre intensiv än föregående säsong under toppveckorna eftersom spridningen av influensa, covid-19 och RS-virus inte kulminerade samtidigt och topparna blev lägre.... läs mer »

Antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen fortsätter att öka visar årsrapport

Under 2023 fortsatte antibiotikaförsäljningen att öka i Sverige. Samtidigt fortsatte antibiotikaresisten att öka, och antalet fall med bakterier med ESBL-CARBA var det högsta någonsin. Det visar rapporten Swedres-Svarm 2023…... läs mer »

Fortsatta rekommendationer för vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat om fortsatta rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller tillsvidare.... läs mer »

Ökade vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden

De senaste årens nedåtgående trend för vårdrelaterade infektioner på särskilda boenden, SÄBO, är bruten. För riskfaktorer som trycksår, andra sår och urinkateter syns en signifikant ökning…... läs mer »

Rekommendation för handläggning av halsfluss

Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023–2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss…... läs mer »

Förnyat och stärkt WHO-samarbete för stöd till det globala antibiotikaarbetet

Världshälsoorganisationen, WHO, har gett förnyat uppdrag till det samarbetscenter för antibiotikafrågan som finns på Folkhälsomyndigheten. Sedan 2016 har centret tillhandahållit stöd till WHO i att stärka…... läs mer »

Vaccination mot mpox viktigt för personer i riskgrupp

Smittspridningen av mpox fortsätter och det är viktigt att vaccination finns lättillgängligt i sjukvården för individer med ökad risk att exponeras. Personer med ökad risk uppmanas också att se över sitt…... läs mer »

Fler grupper har behov av HPV-vaccination

Folkhälsomyndigheten ser ett behov av vaccination mot humant papillomvirus, HPV, i grupper som hittills inte erbjudits denna vaccination på ett organiserat sätt. Grupperna inkluderar pojkar och män, inklusive män som har sex med…... läs mer »

Samordnad vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa i oktober 2024

Hösten 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa sker samordnat från den 15 oktober.... läs mer »

Kikhosta ökar i Sverige

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökar i Sverige efter att ha legat på låga nivåer sedan år 2020. För de yngsta barnen kan kikhosta vara en livshotande sjukdom. Det är viktigt att förebygga kikhosta genom att…... läs mer »

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros

Folkhälsomyndigheten konstaterar att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram, och ett förslag går nu ut på remiss till berörda instanser. Myndigheten har även tagit fram en vägledning om…... läs mer »

25-årsjubileum för Stramadagen om Sveriges banbrytande arbete mot antibiotikaresistens

Den 15 maj hölls den 25:e Stramadagen i Stockholm med Folkhälsomyndigheten och Strama. Detta för att uppmärksamma Stramas viktiga del i det svenska arbetet mot antibiotikaresistens. Med anledning av jubileet närvarade Hennes Kungliga…... läs mer »

Stora skillnader mellan regionerna i andelen äldre vaccinerade mot covid-19

Vaccinationstäckningen hos äldre varierar stort i landets olika regioner. Effektiv informationspridning, god tillgänglighet till vaccination, enkla bokningsförfaranden och personliga kallelser är faktorer som påverkar positivt.... läs mer »

Stor andel vårdrelaterade infektioner på svenska sjukhus jämfört med andra EU-länder

Sverige har den fjärde högsta förekomsten av vårdrelaterade infektioner i Europa, enligt en ny rapport från ECDC. Förekomsten av antibiotikaresistens i de vårdrelaterade infektionerna är låg jämfört…... läs mer »

Utbrott av mpox i Stockholm utreds

Ett pågående utbrott av mpox utreds av hälso- och sjukvården och den regionala smittskyddsenheten i Stockholm med stöd av Folkhälsomyndigheten. Personer med ökad risk för att smittas med mpox rekommenderas även…... läs mer »

Vaccinationsveckan uppmärksammar att vaccination skyddar genom hela livet

I år firar WHO:s globala vaccinationsprogram 50 år. Programmet har bidragit till att rädda miljontals liv världen över, och i Sverige beräknas att vaccination av barn har förebyggt runt en och en halv miljon fall av mässling…... läs mer »