text bild karta   info, a-ö
Information
Företagsklimat
På Gotland handhar kommunen, som av kråksångsskäl numer heter Region Gotland, i stället för Länsstyrelsen den regionala utvecklingen, och det arbetas med styrinstrument (planekonomi), Vision 2025 - det arbetas en del med öppna samråd.

I allehanda mätningar brukar Gotland få ett dåligt omdöme vad gäller företagsklimatet. Det rör det sig ofta om långa handläggningstider hos myndigheterna, men de säger att de sitter bakbundna av allehanda regleringar och föreskrifter.

I en åtgärdsplan för Smidiga Gotland som antogs av Kommunstyrelsen i april 2006 har kommunen skapat sig en översikt inom vilka områden företag upplever att kommunen kan förbättra sig. Tydligast i följande sju, som kommunen återger på dubbelspråk inspirerade av romanen 1984:

• Företag uppfattar kommuntjänstemännens kunskaper om företag som bristfälliga

• Handläggningstiderna för kommunala tillstånd upplevs oftast som långa

• Det upplevs i stor utsträckning att det finns kommunal verksamhet som konkurrerar med privata företag

• Kommunpolitiker och tjänstemän träffar inte företagare i deras vardagsmiljö tillräckligt ofta

• Företagen behöver hjälp för att hitta rätt instans för sina ärenden och hjälp med vilka underlag som behövs i olika typer av ärenden

• Kommunens information till företagare uppfattas som otillräcklig eller dålig, bl a när det gäller att få svar på frågor/ärenden

• Tillgängligheten och bemötande behöver förbättras

Härvidlag har kommunen upprättat en åtgärdsplan, vilken återfinns allra längst ner i dokumentet.

Personliga erfarenheter
Region Gotland är företagsfientligt och drar sig inte en sekund för att konkurrera med företag. Ställer man enkla frågor tar det månader innan man får svar, om man överhuvudtaget får något svar.

/text Bernt Enderborg
Länkar
Allmänt
Konjunktur bäst 2009

Artiklar från Radio Gotland
Plats 231 i Sverige
Tredje bästa konjunktur för småföretag 2007

På Guteinfo
En liten lort som ett svinatryne
Undersökningar av företagsklimatet