text bild karta   info, a-ö

EU

Gotland | Gutniska
Illustration
EU , illustration Lotta Ingelse
Um ja nå har raidu me slikt, da jär dei så att ain har lug ti pratä dei modersmål sum man jär föda mei. Vorr ska kunn far ti Bryssel u prat sum vorr jär van bei, u di ska ha a mänsku sum yvasätta.

Vorr pa guteinfo känna till EU, u häur dei jär tänkt si att beusläuti ska fattes. Dei jär a princip fran di katolskä körko sum ska användes. Principi ha säga att di sum jär nermäst, di ska beisläuta. Dei jär allt.

Men dei jär nuck int tänkt si annat än att dei jär same källinggar u gubbar sum vanlut sum skall beisläutä. Men va fanken, riktlinja u annat skeit dei bestämmes int av daim. Dei betöda jo att någen annan sitta u dräga upp riktlinja sum oe beisläutsfattare har ti fylgä. Dei haita planekonomi, u dei skeitn kan di behållä.

Vorr pa guteinfo tyckar att EU jär a goa tanke, dei ska va fred u dei ska inte kreiges någe - dei jär ju grundi för haile alltihop. Men jär dei planekonomi di ska ha, u jär dei riktlinja u principa vorr ska fylgä, da kan ti ta u far åt...


Guteinfo har stoita pa slikt någle gangar. Sum när GTF fick a halva miljon krona ti u gära sin websajti. U dei gärdi di. Man kan sägä att daires sajti jär a epostkatalog u a evenemangsdatabas. Oe problem jär att dei jär konkurrans se. Pa Intanet da jär dei jo häur mangge sum keika pa sajti sum räknes, int någ annat. U när di da fick penninggar fran EU u kommuni för ti gära någe som vorr raidn gärt, da kontaktade vorr RUE u fraged um int vorr u kund fa leite. Men naj se dei gick nå int alls de naj. Vorr kund int fa någe för vorr hade jo raidn gärt a epostkatalog u a evenemangsdatabas. Da fraged vorr häur i helvitte de kund kalles för utveckling u gi GTF penninggar när vorr raidn had gärt dei tu år innan daim. Da sägd a kallingg att "men jo dei jär bra för ed u å dei. Um dei blair flair sum använda Intanet, da far ju ed u mair besök pa Ed sajti jo". Va fanken, jär däu knäppa källingg da? Vorr skeita väl i hur mangge dei jär sum keikar pa daires sajti, äutn tycka att folk ska keika pa oe sajti.

Vorr har int någ emot att GTF har a sajt, dei ska di ha dei, men um di far penninggar ti u gärä dei vorr radin har gärt u dei kalles äutveckling, da far ed ta mi fanken tal um va dei jär sum jär utvecklät. Häur skall vorr kunn konkurrera me bad EU och kommunis skattekistar?

Pa ett annat möte sum handled um äutvecklinggi av Guttlann, da fraged ja a jurist fran kommunini, ein int så gammel kal, um di hadd någen sum helst skylduhait u keike ättar va sum raidn finns pa marknaden innan di anslog penningar ti u "utveckla" Guttland. Dei hade di intä.

Vorr fraged för att di just had "utvecklat" Guttlann me tu hunnratäuns krona ti a Artistförmedling. Men vorr pa guteinfo hadd a kund sum söisled met slikt. U häur fanken skall vorr fa behåll dei kundi, u häur fanken skall vorr kunn säga ti den kaln att vorr utveckla hans seidar um dei ynskäs.

Um EU jär byråkrata äutn ansvar u riktlinja sum ha gärts av sturä pollitikar, da kan ti ta EU å far åt...

Nåja, meina källinggi ha blei argar. Va fanken, sägd ha, kann int däu u sök någe bidrag da? Um annre far för dei däu raidn gärt, da kan väl däu u däu fa.

Dei var int mik ti gärä. Nå hadd ja a projekt sum passed gutt u sum gar äut pa att dei ska va faslut leit ti a fa kontakt med alle daim man vill. Dei var äutn veidare a projekt sum skudd gagne hail Guttlann me råge. Di sägd att 41 kr timmen kund ja fa.

Annre kan fa hunnratäusntals kronar för u gära dei vorr raidn gärt u jär livnes pa, u vorr kund fa 41 kr/tim för u gär nöit u utväcklä Guttlann pa riktut. Um byråkrata u politika int snart far någe riktut ansvar, da kan ti ta EU och seinar utvecklingg u tryck upp i rövi!
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan