www.guteinfo.com
Kulturlandskapet äldre järnålder
Historia, Hemse socken


Det är svårt att skilja dagsljus från historia på Gotland. Ovan ser du början på en vacker äng vid namn Hulte kruppar, som ligger i södra Hemse, såväl tätort som socken. Och det är en skön, blomsterrik plats, ett gotländskt änge som ett själsdjupt andetag, ett starkhetsbälte och rekommenderat utflyktsmål.

Men det är nåt mer. När man går där slår det en att ängsbruket är hiskligt gammalt, minst ett par tusen år. Historiens vingar klamrar sig fast och man känner sig upplyft, rent av salig kanske.

Men det är nåt mer.

Stabbgård, Stabbegård, stabbgard, stavgard, stavgård

Hulte kruppar ligger där Hemse slutar i söder, alldeles bredvid den nedlagda järnvägen. Det är ängets parkering på bilden och du ser också ett vackert villaområde, där gatorna heter sånt som Parkgatan, Kanalgränd, Hultegatan och längst åt öst Stabbgårdsgatan. Det sistnämnda är ett bra namn ty på 1700-talet fanns där enligt Skattläggningskartan ängsmark som kallades Stabbgård eller Stabbegård, som kommer från ordet Stavgard, dvs det har legat en eller flera gårdar där vars namn tidens oförtröttliga slarv glömt bort och ersatts med byggnadstypen, se vår Guide till kämpgravar (det finns en kämpgrav i villaområdet).

Arkeolog Dan Carlsson har visat att många gårdar på Gotland ligger kvar på ungefär samma ställe sen väldigt långt tillbaka, århundradena kring Kristi födelse, och händelsevis ligger en gård vid namn Hulte 7-800 meter åt sydväst ehuru namnet Hulte kruppar också kan komma sig av att dagens gård vid något tillfälle i historiens skattkammare ägt och brukat änget.

Men det är nåt mer...

Fossila åkrar i Hulte kruppar, Hemse

…nämligen fornåkrar, fossila åkrar, som motsvaras av "celtic fields" på kontinenten.

Nåja. På 1960-talet började man kika efter fornåkrar på Gotland, dvs förhistoriskt landskap, och Dan Carlsson skriver i Gotländskt Arkiv 1973 att:

"Med dessa karteringar kunde man för första gången belägga liknande åkerformer på Gotland och, vilket senare skulle visa sig, med en lokalstorlek och regional omfattning som torde ha få motsvarigheter i hela Västeuropa."

- I hela Västeuropa.

Då ett område i Rone undersöktes, 6-7 km sydsydöst om Hulte kruppar, fann man: "Vid sidan av några lokaler i Danmark tillhör området i Rone de hittills största kända förekomsterna med förhistoriska fossila åkrar." (samma källa). Åkrarna i Rone ligger avsides, ibland i igenväxta ängen eller nötboskap (välj Hulte Kruppar i stället).

- Hittills största kända förekomsterna.

Fornåkrar i Hulte kruppar, Hemse

I änget, som bilderna kommer från, finns tio brukningsytor, 20-60 meter, inom en yta av 225x150 meter. Fornåkrarna inramas av vallar, som kan vara 2-10 meter breda och ett par decimeter höga, men oftast 3-5 meter breda och av någon decimets höjd.

Fornåkrar i Hemse

Det är samma bänk som på första bilden, och den står mitt i en fornåker. Alla bilder utom den på parkeringen visar fornåkrar.

Exakt hur gamla åkrarna är vet vi inte, någon utgrävning har inte gjorts, men vid de i Rone, som nämndes ovan och som Bengt Windelhed och Karl-G Måhl undersökte (Gotländskt Arkiv 1975) fann man ett fåtal artefakter och härdgropar från sten- och bronsålder, över dessa fanns årderspår i rutmönster från förromersk järnålder (500 f.Kr. - Kristi födelse, årder = utgammal plog). Några spår efter kämpgravar fann man inte (de finns dock i Hemse), och angående tidsbestämningen säger de:

"Hittills daterade fynd från denna yngre bebyggelsefas har dock angivit romersk järnålder till och med vendeltid."

Och kan man nog utgå från att alldeles detsamma gäller fornåkrarna i Hulte Kruppar på Hemse, dvs fornåkrarna har odlats i ett årtusende kring Kristi födelse.

Fornåkrar i Hemse

Tänk på det. När Sokrates förvirrade folk i Aten, Julius Ceasar skulle födas om några hundra år och lite senare skulle Cladius höra talas om folk i Judéen som ställde till bråk på anstiftan av Chrestus, så gick det slitvargar i Hulte kruppar som tillsammans med andra grundlade järnålderns enastående högkonjunktur på Gotland.

Det är svårt att skilja på dagsljus och historia. Men nu vet du, Hulte kruppar är inte bara en utomordentligt vacker gotländsk äng utan där finns dagsljus också.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com