www.guteinfo.com
Brucebo
Naturreservat, Väskinde socken


Areal: 33 hektar varav 31 hektar land och 2 hektar vatten. Lättillgängligt och innehållsrikt reservat mellan väg 149 och kusten, drygt 5 km NO Visby.

Brucebo
Klinten med Själsö fiskeläge bakom reservatet

Reservatet präglas framför allt av den höga klint som här löper parallellt med och något hundratal meter innanför stranden. Uppifrån klintkrönet har man god utsikt över stora delar av reservatet och kusten norr därom.

Brucebo
Den södra änden av Bygdeborg

Ovanför branten växer gles och lågvuxen tallskog med buskar av en, nypon och oxbär. Marken täcks av mattor av mjölon, och blåsippor förekommer i stor mängd. Här uppe ligger också resterna av en gammal fornborg, Bygdeborg.

Brucebo
En liten bäck

Nedanför klinten är marken fuktigare, vegetationen frodigare och skogen mer högväxt. I branten och strax nedanför står åtskilliga granar. På flera ställen längs foten av klinten strömmar vatten fram ur marken och ger upphov till smala bäckar. Mellan klinten och havet finns också flera små källkärr. I dessa växer bl.a. tätört, fjälltätört, kärrknipprot, brudsporre, flugblomster och sumpnycklar.

Skansudde
Utstickande i havet ligger Skansudde, en stenig halvö

Längs stigen innanför fågelskyddsområdet växer stora mängder majvivor, och här kan man, om man letar ordentligt, i början av juli också hitta honungsblomstret, en oansenlig, gröngul orkidé som trivs just på sådana här betade strandängar.

Brucebo
En av grottorna, denna alldeles nedanför Bygdeborg på norrsidan

I klinten i områdets norra del finns flera grottor, av vilka Brucegrottan är den mest kända.

Tibast
Oansenliga rosa blommor på en buske, Tibast, bären är väldigt giftiga

I branten och på träden klänger murgrönor, och i början av maj blommar här tibasten, en på Gotland sällsynt buske, på bar kvist.

P-platser finns dels vid den vägslinga som löper längs reservatets sydostgräns (skylt med texten "Naturreservat" visar vägen från väg 149), dels vid vägen ned mot Själsö fiskeläge (hamnen). En ca 2 km lång naturstig har anlagts genom området. Tryckt handledning till denna kan lånas ur en låda vid stigens början vid den norra av de två övre P-platserna.

Brucebo
Ungefär det område du inte får beträda, skyltar finns dock

Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet att beträda Skansudd och strandängen innanför udden.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län

Guteinfo lägger till lite

Texten ovan har vi fått av Gotlands Länsstyrelse men vi vill lägga till lite.

Brucebo
Trollstigar

Lite här och var får man känsla av trollskog, väldigt sköna stiga att promenera även om det går upp och ner; det är en ganska hög klint.

Brucebo
Trolltrappor

Och trollen har varit vänliga nog att lägga ut trappor i naturen. De kan vara hala.

Brucebo

Nere under klinten är det rätt blött varför det finns spänger att gå på. Det är väldigt mysigt med källor direkt ur berget och små bäckar som porlar.

Brucebo

Också ute på udden går det en spång, alldeles bredvid fågelskyddsområdet som är tydligt skyltat.

Brucebo

Skogspartiet längst ut mot havet är en sån där riktigt vindpinad gotländsk skog.

Brucebogrottar
Brucebogrottan, inte djup men ingången är manshög

Brucebogrottan ligger i den norra delen av reservatet. Räkna ungarna efter att ni har varit där, för visst finns det troll, se sidan om barrskog och den sjätte bilden på sidan om En vandringsled i Ardre, Kapungs slott.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 149 mot Kappelshamn, ta av vid skylten: "Naturreservat".
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com