www.guteinfo.com
Bergbetningen
Naturreservat, Visby socken


Areal: 6,3 hektar. Beläget vid Gustavsvik, strax norr om Visby.

Naturreservatet domineras helt av den höga klint som skär genom reservatet och delar det i en övre och en nedre del.

Nedanför klinten bildar lossvittrat material – från mindre stenar till jätteblock – en rasbrant som på sina håll når nästan ända upp till klintkrönet.

Bergbetningen, naturreservat Visby

Den övre delen av rasbranten saknar delvis växtlighet. Här och var står dock enstaka tallar och oxlar, och i den södra delen växer åtskilliga exemplar av vejksel, en mellaneuropeisk buske som infördes till Galgbergsområdet på 1800-talet.

Bergbetningen

Utanför rasbranten, där marken planar ut, tätnar vegetationen påtagligt. Skogen domineras här av tall, och en del av tallarna är ålderstigna, grovstammiga och knotiga. Buskskiktet, som bitvis är tätt och svårgenomträngligt, består främst av vejksel, slån, fågelbär och nypon samt trädgårdsflyktingar som parkolvon, liguster och skogsklematis.

Bergbetningen, en stig i snåren

Vad som främst ger den här delen av reservatet dess speciella karaktär är dock alla de murgrönor som likt lianer slingrar sig uppför träden och över stenblocken.

Bergbetningen, murgröna

Murgrönan, som är Gotlands landskapsblomma, blommar först i oktober. De svarta frukterna mognar i maj påföljande vår och äts då gärna av fåglar som koltrast och björktrast, som på så sätt sprider fröna.

Från klintkrönet har man en vidsträckt utsikt över havet i väster och kusten norr om Visby.

Bergbetningen, murgröna

Ett utmärkt sätt att bekanta sig med naturreservatet Bergbetningen är att gå den 1,5 km långa naturstig som löper i en slinga genom området. Naturstigen, som delvis är spångad, börjar strax ovanför Gustavsvik, vid den väg som utgör reservatets västgräns.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com