Binge slott


Fornborgar - Väte - Nära - Karta

Gotland, Binge slott - foto: Bernt Enderborg

Binge slott är unikt på så sätt att det egentligen är två fornborgar. Någon gång under historiens otvetydiga gång har det blivit för blött varför man flyttat borgen en bit upp på land, därav dubbla vallsystem som delvis överlappar varann. På 1960- och 70-talet tillhörde Binge slott de fornlämningar som var ett vårdobjekt för kulturmiljövården, varför det på skylten står "Kulturminne" i stället för fornborg, men nu är detta inte viktigt längre, ungefär som Gotlands försvar (som tydligen inte längre behövs).

Binge slott ligger i den södra kanten av den stora insjö som tillsammans med Roma myr sträckte sig från väst till öst mellan Follingbo och Halla och syd till norr mellan Väte och Endre, och när det var som vattenrikast kan det inte ha varit något problem för fornfolket att segla ut i havet genom mynningen vid Gothemsån, se Fågelsjön och Birka och Borgen vid Hallegårda, och alldeles säkert kunde de flänga fram med eisläggar.

När i tiden Binge slott byggdes finns inga klara uppgifter om, och i de flesta fall är forskarna osäkra. Emellertid tror de att många kan ha anlagts under äldre järnåldern - 500 f.Kr. till 500 e.Kr. men säger också att några kan ha tillkommit redan under bronsåldern.

Binge slott i Väte

Binge slott är alltså en fornborg om 120x95 meter, lite oval sålunda, och den äldre lite större om 145x90 meter, mer oval. Den består numer bara av vallar i kanten av vad som nog kan sägas ha varit en liten sorts ö omfluten av vatten och sumpmark. Bilden ovan visar hur det ter sig ovanpå borgen, som skog.

Binge slott i Väte

Båda borgarna har varit försedda med dubbla vallar, en inre och en yttre och vallgravarna som löper mellan är 2-4 meter djupa; vallarna i sig är mellan en halv och en meter höga, kanhända har de varit försedda med palissader. Något liknande med två överlappande fornborgar finns inte någon annanstans på Gotland.

Borgen kan mycket väl ha varit en plats där traktens folk samlade och lagrade produkter som sedan avyttrades vid Gutnaltinget i Roma eller måhända exporterades långväga via sjöar och kanaler; vi påminner om Gutarnas kolonier.

Binge slott i Väte

Här är en bild från vägkanten en stycke förbi borgen mot Viklau till (eller Atlingbo). Det är svårt att få med höjdskillnader på bild, men det skiljer en 15-20 meter i höjd där jag står och nere vid skogskanten. Det är ena kanten av ett av de två stora rev som går snett tvärs över Gotland. Det är inga gigantiska höjdskillnader, men därnere kunde du förmodligen segla medan du torrskodd kunde vandra den forntida vägen fram till Viklau där jag står, se också uppgifterna om jorddjup på ömse sidor av vägen på sidan om Hallegårda borg ty det är samma rev.

Fortsätter man vägen fram ett stycke och svänger vänster så kommer man upp vid Myrände i Atlingbo, vilket sannerligen är ett adekvat namn. Men Burgvägen är en dålig väg och jag kan inte rekommendera dig att köra den om du är rädd om bilen.

Binge slott - namnet

Vad gäller namnet, Binge slott, så kan vi tillägga att Hanna Pettersson från Tuna i Väte 1949 upplyste om det längs Burgvägen fanns en hage som tillhörde Norrbys gård och kallades "Binge slåt", vilket också kunde sägas "Binge slåtä", så man kan gott undra om Binge slott är ett korrekt namn; gården Norrbys som numera är kulturreservat ligger någon kilometer ifrån Binge slott, se SOFI.

Nu vet jag inte varifrån de andra fornborgarna har fått sina slottnamn, men de kan säkert vara felaktiga allihop. "Slojte" betyder förresten snöslask om du är här på den tiden av året, men det har å andra sidan ingenting alls med saken att göra.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bildsten

5,1 km, Bildstenar i Hejde
4,6 km, En bildsten i ett änge

Flora

4,5 km, Majviva

Fornborgar

0 m, Binge slott
1,3 km, Fornborgen i Väte
4,5 km, Guldrupe fornborg
2,9 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

1,2 km, 18) Olof den helige

Historia

4,4 km, 1361 i Mästerby
1,9 km, Fattigstugan i Atlingbo
3,9 km, Hagelheim bro
4,8 km, Jacobs minnessten, ringkors
1,2 km, Medeltida smide i Väte
3,4 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
4,5 km, Ringkorset i Mästerby
1,8 km, Rosenby båtmanstorp
1,2 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

4,7 km, En holländare

Kyrka

2,6 km, Atlingbo kyrka
4,2 km, Guldrupe kyrka
5,3 km, Hejde kyrka
4,6 km, Mästerby kyrka
1,2 km, Väte kyrka

Kåseri

4,2 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

2,9 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,6 km, Mästerby museum

Målningar

4,5 km, 1100-talets världsdelar
4,6 km, David och Goliat i Mästerby
5,3 km, Ett bart huggande svärd
4,6 km, Helvetesgapet
1,2 km, Kyrkmålningen i Väte
4,6 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,3 km, Tjaukle

Runor

4,6 km, Kristendomens ålder på Gotland
4,2 km, Mässhaken i Guldrupe
4,2 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
2,6 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

2,7 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

1,2 km, Anna själv tredje
1,1 km, Den drakdiande kvinnan
1,2 km, Den sista måltiden igen
1,2 km, En medeltidsman
1,2 km, En tidigmedeltida riddare
1,2 km, Ett torn i Väte
1,2 km, Haren i Väte
5,3 km, Hynse ei Hajde
1,2 km, Krucifixet i Väte
1,2 km, Sakristiportalen i Väte kyrka

Stenrösen

5,4 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

2,3 km, Augustas änge
1,6 km, Fonnsänge
3,2 km, Isums Slåtteräng
5,3 km, Prostarve äng