Hajdes storhage

Areal: 197 hektar. Stort, betat barrskogsområde beläget ca 5 km SO Klinte k:a.

Det nästan 2 km2 stora skogsområdet Hajdes storhage, som hör till gården Stora Hajdes i Fröjel socken, utgör ett på Gotland unikt exempel på en nästan försvunnen skogstyp, den gamla bondeskogen. Skogen är här helt opåverkad av moderna skogsbruksmetoder som kalhuggning, markberedning, dikning och skogsplantering. I stället har all avverkning fram till i dag skett genom plockhuggning, d.v.s. man har avverkat enstaka eller grupper av träd som har valts ut efter sin lämplighet för olika användningsområden. Avsikten med bildandet av naturreservatet är också bl.a. att göra det möjligt för markägaren att även fortsättningsvis bedriva skogsbruk på gammalt sätt.

Skogen har också sedan lång tid tillbaka utnyttjats som betesmark för gårdens djur, och betet tillsammans med det extensiva skogsbruket har skapat en olikåldrig skog med glest utvecklat buskskikt och tuktat fältskikt.

Förutom till byggnads- och snickerivirke har skogen i Hajdes storhage utnyttjats till bl.a. tjär- och kalkbränning. Till tjärbränningen användes enbart stubbar, och senaste gången man brände i gårdens sojde var 1947. Kalkugnen var i bruk sista gången 1944 - resterna av ugnen kan ses drygt 200 m NO gårdsbyggnaderna, strax innanför reservatsgränsen. Ca 50 m norr om kalkugnen ligger det stenbrott där man bröt den sten som skulle brännas till kalk.

I Hajdes storhage är tall det dominerande trädslaget, men framför allt där underlaget består av sand, växer även en hel del gran. Många träd har en betydande ålder, och enstaka tallar är mer än 300 år gamla.

Inom området finns flera mindre myrar och vätar.

I Hajdes storhage häckar flera fågelarter som kräver gammal skog, bl.a. spillkråka, pärluggla och duvhök.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län