Västergarnsvallen


Fornborgar - Västergarn - Nära - Karta

Gotland, Västergarnsvallen - foto: Bernt Enderborg

Västergarnsvallen är en stor anläggning. En 1 kilometer lång vall, en halvcirkel med ändarna vid den forna strandkanten. Muren har varit upp till tre meter hög och dito bred vid basen, och antagligen har det funnits en pallisad av trä på dess topp. Vallen har beräknats innehålla 30.000 kubikmeter jord och sten.

För att få en jämförelse ringde vi till Roma Grus och frågade hur många lastbilslass det egentligen är frågan om. De sa att en lastbil tar ungefär 8 kubikmeter per lass, dvs för att flytta Västergarnsvallen behöver vi 3.750 lastbilar.

På bilden ovan står jag på den norra delen av muren och fotograferar kyrkan som ligger ungefär mitt i halvcirkeln i dessa östra kant. Västergarnsvallen är stor.

Västergarnsvallen

Därstående informationsskylt fastslår att Västergarnsvallen har varit en stadsmur, trots att det inte har påträffats någon stad, åtminstone inte än, men givetvis så jämförs Västergarnsvallen med vallen runt Birka. Det sägs att vallen är gjord någon gång vikingatid-medeltid, dvs anno 800-1050 ungefär, och att till den första kyrkan i Västergarn uppfördes användes troligen sten från vallen, och slutligen får man upplysning om att den nuvarande kyrkan tillkom omkring 1250.

Men Västergarnsvallen är inte daterad med tillräcklig säkerhet ännu. Och det är rätt underligt, ty Paviken och Västergarn bör ha varit en välbesökt hamn under vikingatiden, se Vikingarnas Västergarn.

Västergarnsvallen

Den halvkretsformade Västergarnsvallen, säger Per Lundström som har skrivit om det här i Arkeologi på Gotland (ISBN 91-7400-084-5), är belägen vid Västergarnsåns mynning. Men några kulturlager av betydenhet har man emellertid inte funnit, till skillnad från de liknande vikingatida vallarna i Hedeby och Schleswig. Några medeltida och något vikingatida fynd har dock hittats inom vallområdet, men det ger inte någon säker antydan om till vad området egentligen har använts.

I nutid har det dock konstaterats vikingatida bebyggelse innanför vallen, och därtill en hamn i väst.

Västergarnsvallen

Det är väl dock rimligt anta att vallen har uppförts under lång tid. Vid Paviken strax norr om Västergarn har det hittats en handelsplats från yngre järnålder, bl a det enda kända båtvarvet från den tiden, varför handel måste ha pågått under en längre tid och Västergarn således varit en betydande ort under vikingatiden. Det går en å mellan Paviken och Västergarns hamn (Paviken syns på den andra bilden).

Handelsplatsen vid Paviken ligger i och för sig utanför Västergarnsvallen men bevisar att handel och sjöfart har gamla anor på platsen. Det kanske borde påpekas att det endast är ett försvinnande litet område som arkeologiskt har undersökts vid Paviken och dess närhet.

Västergarnsvallen

Jämfört med Torsburgen är kanske inte Västergarnsvallen sanslöst stor men jämfört med det mesta annat så är den gigantisk. För att förtydliga storleken av den massa som finns i Västergarnsvallen, dvs 3.750 lastbilslass, så skall jag tala om att en normal lastbil är ungefär 10 meter lång. Vi behöver alltså nästan 4 mil lastbil för att förflytta Västergarnsvallen.

Ett jättelikt monument från flydda tiden som folk knappt känner till.

Se också sidan Vikingarnas Västergarn med mera murar i och hamnar i Västergarn.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen