Varför Hansan förlorade sin roll


Historia

Gotland, Varför Hansan förlorade sin roll - foto: Bernt Enderborg

Det gäller att hålla i minnet att Hansan inte var någon snäll frihandelsorganisation utan kanske det rakt motsatta. Hansan var ju en under 1300-talet stiftad politisk förening mellan vanligen nordtyska handelsstäder, vars ändamål var att skydda städernas handel, upprätthålla handelsfrihet (inga tullar för Hansan) och, om möjligt, skaffa sig monopol företrädesvis i Europas norra stater - England, Skandinavien, Ryssland - samt att på fredlig väg försöka bilägga inbördes tvister.

Hansan skaffade sig också mycket makt och inflytande i Östersjöhandeln och har haft ett avgörande inflytande i de nordiska ländernas historia.

Hansans makt och myndighet bröts dock under vad som kallas Grevefejden, som var ett krig som lybeckarna under anförande av greve Kristofer av Oldenburg började med Danmark 1534 under förevändning av att man ville återuppsätta Kristian II på tronen, men i verkligheten för att man ville försvara Lübecks makt och handelsvälde i Norden (Sverige deltog på den nyvalde kung Kristian III:s sida).

Grevefejden slutade anno 1536 då Malmö och Köpenhamn efter långvarig belägring kapitulerade.

Från 30-åriga kriget (1618 – 48) hade Hansan faktiskt upphört att finnas till, men namnet bevarades alltjämt av de tre fria riksstäderna Lübeck, Hamburg och Bremen - Hansestadt.

Vi kanske kan göra en lite snabbare generalisering: Hansan upphörde att ha betydelse därför att de olika nationalstaterna började växa fram och bli så starka att de också ville blanda sig i leken.
/text och foto Bernt Enderborg