text bild karta   info, a-ö

Komme om sydher j skilsmessone

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Komme om sydher j skilsmessone
Komme om sydher j skilsmessone, foto Bernt Enderborg

Gustav Vasa varnar för konung Christiern medt sitt anhang


Den 8 maj 1529 skrev Gustav Vasa ett "Bref till meniga allmogen i Småland, med förklaring öfver de beskyllningar, Västgöta herrarne emot honom utspridt, löfte om tillgift och att få förblifva vid det som gammalt är m.m." Brevet finns att läsa i Handlingar rörande Sveriges inre förhållanden under Konung Gustaf I, första avdelningen: Reformations- och Kyrkoväsende, sid 206 i boken som är utgiven av C. A. Bagges förlag, tryckt i Hörbergska Boktryckeriet och utgiven Stockholm 1841. Sammanfattningen av brevinnehållet ovan härrör alltså inte från 1500-talet.

Brevet är skrivet av den anledningen, nu är det Gustav Vasa som talar, "wij haffue förnummedt huruledis j wdi thenna landzenda haffuen warett forledde oc wpueckte till ett storth buller..." (om jag behöver översätta detta och liknande citat nedan så får du höra av dig, se Kommentar längst ner på sidan).

Smålänningarna har alltså enligt Gustav Vasa blivit förledda "wtaff noghen falsk breff tall och ryckte szom the gode men her nedre j westergötland och annerstadz wtöffuer oss wtropath diktath och förrt haffua...". Han själv är förstås fullständigt oskyldig till allting och hans enda syfte med sina förehavanden är smålänningarnas bästa. Det han till varje pris vill undvika är ett uppror i de dåvarande södra landsändarna, ty följderna av detta kunde bli ödesdigra. Han säger att allt han har blivit beskylld för har utav en ond rot, grund och mening blivit påhittat om honom "i den ackt szom wij formerkie kunne att the wele ske twist och twedrekt, split och örlige in j Righet Szå wij skulde huar på annan slå morde skiöffle och skynne..."

Följderna av tvisterna, tvedräkten, splittringen och krigandet i riket var så farliga att de kunde pågå "in till tess wår hedzske fijende konung Christiern medt sitt anhang, Echebiscopen, Berent wan melen och Söffuerin norby komme om sydher j skilsmessone och tage Righet in och skylde så wår trette ått, szom the tilforene giort haffue..."

Konung Christiern är samma figur som vi i svensk historia kallar Kristian tyrann, som faktiskt försökte genomföra vettiga reformer för att vanligt folk skulle få det bättre till skillnad från Fredrik I, som ju av adeln sattes på den danska tronen 1523.

Sex år efter att tronskiftet ägt rum i Danmark, varnar Gustav Vasa smålänningarna 1529 för att Kristian II (tyrann), som alltså avsattes 1523, skall komma och skilja deras träta åt, som de gjort förr. Kung Christierns främste kämpe hette som bekant Sören Norby och hade tidigare varit slottsherre i Visby - han slog bl a Gustav Vasas armé 1524.

Vanligtvis vill ju den svenska historien dödförklara Gotland efter det som kallas brandskattningen av Visby 1361, men så är det inte.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan