text bild karta   info, a-ö

Ollajvs naturreservat

Gotland | Alskog socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Ollajvs naturreservat
Ollajvs naturreservat, foto Bernt Enderborg
Ett drygt 115 hektar stort skogsområde beläget ca 1 km sydväst om Ljugarn. Området är förhållandevis fuktigt, och stora delar av skogsmarken kan karaktäriseras som sumpskog. Gran är det dominerande trädslaget, och många av träden är gamla och grova. Flera av träden växer på tydligt utvecklade socklar. I området finns rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och granlågor i fuktiga miljöer.

Ollajvs naturreservat

Vegetationen domineras i bottenskiktet av mossor, huvudsakligen vanliga arter som kvastmossa, kranshakmossa, husmossa och väggmossa, men inom området finns även en lokal för den sällsynta mossan grön sköldmossa, en art som är upptagen i bilaga 2 i EU:s art- och habitatdirektiv.

Ollajvs naturreservat

I fältskiktet växer huvudsakligen risväxter och ställvis gott av ormbunkar som majbräken, skogsbräken och ekbräken. De äldre granarnas stammar täcks av gammelgranslav, medan kattfotslav och havstulpanlav växer mer sparsamt. Granticka förekommer med enstaka exemplar.

Ollajvs naturreservat

Genom området rinner Svajdeån samt ett par mindre biflöden till denna.

Ps. Guteinfo rättar. På informationsskylten i skogen står att det stora stenröset vid Gålrum heter Digerrojr. Det är fel. Digerrojr ligger i Garde socken några kilometer åt söder. Röset vid Gålrum har vi på Guteinfo kallat Dikkarehagens röse emedan det inte har något egen namn. Du får vara beredd på att myndigheter och kartritare kommer att ha fel i många år till, ty den här informationen går inte att få in i skallen på sådana. Om jag kommer ihåg rätt så är det Hilfeling som i slutet av 1700-talet har fel första gången. Ds.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg