text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Fordonsstatistik, juni 2020

Under juni 2020 nyregistrerades 26 058 personbilar. Det är en minskning med 21,3 procent jämfört med juni föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år. Minskningen mattades något pga. att det var tre fler registreringsdagar i juni 2020 jämfört med juni föregående år.... läs mer »

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt.... läs mer »

Folkhögskoleuppföljning 2020

Sex av tio deltagare som på folkhögskolans allmänna kurs fått grundläggande behörighet till högre studier, har läst på högskolan någon gång. När det gäller personer med utländsk bakgrund i denna grupp har 75 procent av kvinnorna och 60 procent av männen senare gått vidare till högskolestudier.... läs mer »

Arbetskostnadsindex, april 2020

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 122,5 för arbetare och 132,6 för tjänstemän i april 2020. Arbetskraftskostnaden i april 2020 minskade med 6,1 procent för arbetare och med 0,8 procent för tjänstemän jämfört med samma månad 2019.... läs mer »

Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2020, i löpande priser

Varuexporten uppgick under maj 2020 till 101,5 miljarder kronor och varuimporten till 99,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,4 miljarder kronor.... läs mer »

Finansmarknadsstatistik, maj 2020

I maj 2020 hade de icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,6 procent. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad.... läs mer »

Detaljhandelns försäljning, maj 2020

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 2,4 procent i maj 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,0 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 1,2 procent.... läs mer »

Prisindex i producent- och importled, maj 2020

Producentprisindex sjönk med 0,9 procent från april till maj 2020. På hemmamarknaden sjönk priserna med 0,5 procent och på exportmarknaden med 1,3 procent. Även på importmarknaden sjönk priserna, -0,8 procent jämfört med april. Årstakten för Producentprisindex var -3,8 procent i maj 2020 (-3,0 procent i april).... läs mer »

Valdeltagandet vid Europaparlamentsvalet 2019

Valet till Europaparlamentet i Sverige ägde rum den 26 maj 2019. Valdeltagandet i Sverige var 55 procent, ett högre valdeltagande än genomsnittet för hela EU och en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2014 års Europaparlamentsval.... läs mer »

Försäljning av bostadsrätter 2018 och 2019

Under 2019 såldes det 106 600 bostadsrätter i Sverige till ett sammanlagt värde av 247 miljarder kronor. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg med 3 procent, från 2,254 miljoner kronor år 2018 till 2,317 miljoner år 2019.... läs mer »