text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Miljöräkenskaper - Miljöpåverkan från konsumtion 2017

Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna. Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Produkter som har producerats både i Sverige och utomlands inkluderas, liksom även produkter som går till export. Statistiken omfattar klimatgaser och utsläpp av andra föroreningar till luft.... läs mer »

Emitterade värdepapper

Den totala svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick vid utgången av oktober till 7 860 miljarder kronor, vilket är en ökning med 23 miljarder sedan september. Ökningen beror framför allt på en ökad upplåning i penningmarknadsinstrument.... läs mer »

Nybyggnad av bostäder

Preliminärt påbörjades byggandet av 35 200 lägenheter under de tre första kvartalen 2019. Det innebär en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2018 då 39 200 lägenheter började byggas.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, oktober 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1 procent mellan september och oktober 2019. På årsbasis var faktorpriserna 3,0 procent högre i oktober i år än förra året.... läs mer »

Företagens lager, 3:a kvartalet 2019

Svenska företags lager minskade med 3,1 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2019, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,6 procent i volym.... läs mer »

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för riket

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året, då det var missväxt på grund av torkan och värmen. Torrt väder har dock minskat skördeutfallet på en del håll även i år.... läs mer »

Miljöräkenskaper - Utsläpp till luft 2017, regional statistik

Utsläppen av växthusgaser satt i relation till BNP, även kallat utsläppsintensitet, fortsätter att minska. De regionala skillnaderna är stora, med störst utsläppsintensitet på Gotland och lägst i Stockholm. Gotland är dock det län som tillsammans med Norrbotten minskat utsläppsintensiteten mest 2017 jämfört med 2016.... läs mer »

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober, 2019

I oktober 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 138 000 och andelen arbetslösa var 6,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 175,1 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta, samt små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,5 procent i oktober 2019, upp från 1,3 procent i september. KPIF var oförändrad från september till oktober. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,6 procent i oktober 2019, vilket är en ökning sedan september då den låg på 1,5 procent.... läs mer »

Innovationsverksamhet i Sverige 2016–2018

Mellan åren 2016-2018 bedrev 55 procent av företagen i Sverige innovationsverksamhet. Andelen är högre bland stora företag än bland små. Dessutom är företag som tillhör den tjänsteproducerande sektorn något mer innovativa än företag inom den varuproducerande sektorn.... läs mer »