text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Fordonsstatistik, Mars 2020

Under mars 2020 nyregistrerades 28 535 personbilar. Det är en minskning med 8,2 procent jämfört med mars föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.... läs mer »

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld 2019 enligt EU:s konvergenskriterier

År 2019 uppgick den offentliga förvaltningens finansiella sparande till 25 miljarder kronor, och den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld till 1 765 miljarder kronor. Det innebär att Sverige klarar EU:s konvergenskriterier. Jämfört med 2018 försvagades den offentliga förvaltningens finanser med 13 miljarder kronor.... läs mer »

Socialt skydd i Sverige 1993–2018

Utgifterna för det sociala skyddet som andel av BNP minskade från 28,8 procent år 2017 till 28,2 procent år 2018. I löpande priser ökade utgifterna för socialt skydd under samma period, men mindre än ökningen av BNP. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård, barnomsorg och boende för asylsökande.... läs mer »

Hälsoräkenskaper 2018

Hälso- och sjukvårdens andel av bruttonationalprodukten, BNP, var 10,9 procent år 2018. Det visar beräkningar av Hälsoräkenskaperna. De offentliga myndigheterna finansierade 85 procent av de totala utgifterna, medan hushållen genom patientavgifter och andra avgifter stod för 14 procent.... läs mer »

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Utvecklingen för tidsbegränsat anställda 2005-2019

Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland kvinnor, unga personer, utrikes födda och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå. Den bransch som hade högst andel tidsbegränsat anställda under 2019 var ”Hotell och restaurang”, med 42,2 procent av de anställda. Sedan 2005 har tidsbegränsat anställda i Sverige ökat till antal men inte till andel, med undantag för äldre, utrikes födda samt personer med förgymnasial utbildning, där andelen ökade mellan 2005–2019.... läs mer »

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2019

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 4,3 procent år 2019. Det totala antalet var 741 979, vilket motsvarar 12,7 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,5 procent och högst i landsbygdskommuner, 16,1 procent.... läs mer »

Sökande och studerande i yrkeshögskolan 2019

Antalet sökande till yrkeshögskolan 2019 ökade kraftigt. Behöriga sökande ökade med 22 procent till 53 000. Antagna som påbörjat studier ökade också med 22 procent till 28 100 antagna. Studerande på yrkeshögskolan uppgick till 63 200.... läs mer »

Detaljhandelns försäljning, februari 2020

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i februari 2020 jämfört med motsvarande månad 2019. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,7 procent.... läs mer »

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2018

SCB:s miljöräkenskaper redovisar utsläpp till luft från den svenska ekonomin och hushållen. Mellan 2008 och 2018 har växthusgasutsläpp minskat med drygt 17 procent. Under samma period har BNP vuxit med 21 procent.... läs mer »

Finansmarknadsstatistik, februari 2020

I februari 2020 hade hushållens lån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Det innebär en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad.... läs mer »