Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  

Museum, affärslokal
Ursprunglig funktion: Bostadshus
Senare funktion: Skomakeri, turistkontor

Byggstart: 1653
Färdig: 1654


Byggstartskommentar
Troliga årtal bla baserade på vindflöjelns inskription. Flygeln uppfördes troligen 1670.
Arkitekt: Langlet, 1880-tal
Byggmästare:
Byggherre: Hans Burmeister

Stilepok exteriört: Traditionell
Antal våningar: 2
Plantyp: Välbevarad ursp planlösning, som i bv går att härleda till en parstuguplan medan öv sanare påminner om en loftbodsplan, dock något ändrad i bv omkr. 1880.

Grund, sockel: Kalkstensgrund, putsad låg sockel åt N och S.
Källare: Under del av huset, ej under flygeln.
Stomme: Knuttimmer, korsvirkesgavlar
Fasadmaterial: Tjärstruken med rödfärgsinblandning, den västra gaveln är klädd med stående panel.
Takform: Brant sadeltak
Taktäckmaterial: Lertegel
Ev. takplåttyp:
Takutbyggnader: Ursp takkupa med lastlucka, hissbom och utskjutande tegeltäckt sadeltak med snidade drakhuvud vindskivor, krönt av en ursp. smidesvindflöjel med inskriptionen 1652, uppburet av snidade träkonsoler, åt Ö.
Skorstenar: Två oputsade tegelskorstenar med välvda krön från 1905.

Fönster: Rekonstruerade enkla två- treluftsfönster med små blyinfattade rutor, varav de mittersta rutorna har målade motiv, placerade i fasadliv. Vissa fönsteröppningar har förstorats på 1800-talet. Fönstren i bv åt S och Ö har fönsterluckor på insidan klädda med snedställd panel.
Fönsteromfattning: Profilerade träfoder med utskjutande överstycken.
Dörrar: Låg, bred halvdörr till huvudingången från 1905 klädd med bred profilerad panel, som bildar romber, något indragen i den västra fasaden; likadan fast smalare till entré i flygeln åt S; trädgårdsdörr troligen upptagen omkr. 1880 åt N, bestående av en pardörr flankerad av sidopartier, med spegelfält i sin nedre del och höga rutor indelade i små blyinfattade rutor, rekonstruerad nedfällbar försäljningslucka i ursp läge åt V; rekonstruerade lastlucker en i vardera gavel åt N och S samt i takkupan åt Ö, varav den norra och östra är återanvända med smidda bandgångjärn.
Dörromfattning: Rekonstruerat träfoder runt huvudingången åt V, med rundbågig överkant
Övriga fasaddetaljer: Den övre våningen skjuter i gatufasaden något utanför den undre och bärs upp av bjälkar med profilerade ändar, likaså kargar vindsåningen ut över den övre våningen, gavleröstena är av korsvirke, varav den norra rekonstruerades 1905 med oputsade dekorativt murade tegelfyllningar, hissporten i detta röste är högt placerad till den övre vindsbottnen, medan luckan i den södra gaveln är till den nedre; vattbrädorna på det norra och västra taksprånget är snidade med darkhuvuden, samma gavlar är är krönta med en snidad träspira.

Uppvärmning: Vattenburen Centralvärme: olja

Interiör
Välbevarad barockinteriör från 1600-talets andra hälft. Bottenvåningens plan ändrades i sin norra del på 1880-talet då en matsal inreddes här. Ursprungligen fanns här bl a en krambod var försäljning genom en lucka i väggen skedde. Byggnadens kök var också placerat här. Dagligstugans tak och väggar dekorerades 1653 med målningar av Johan Bartch d.ä. Den övre våning fungerade troligen ursprungligen som loftbod, vilken man nådde via en svalgång på den västra långsidan. Den inreddes troligen inte förrän 1661 och då med en sal och två kamrar. Hela övervåningen dekorerades med tak- och väggmålningar. I salen placerades en skulpturalt huggen, bemålad sandstens spis. Flygeln tillkom troligen omkr. 1670 och tillförde fyra nya kamrar samt en vindeltrappa. Även de nytillkomna kamrarnas väggar och tak bemålades. Ännu en sandstenspis placerades i en av kamrarna. Alla väggmålningar utom salen övertäcktes på 1800-talet och den sist tillkommna sandstensspisen revs ut och finns idag på Brucebo. Vid renoveringen 1905 återställdes hela interiören i möjligaste mån till det skick den hade på 1600-talet.

Byggnadsbeskrivning
Huvudbyggnaden är knuttimrad och uppförd av den tyske köpmannen Hans Burmeister 1652-54, i en för Nordtyskland och Danmark tidstypisk stil med utkragande övervåning och korsvirkesgavlar. Byggnaden är uppförd med en flygel in mot gården. Entrén är centralt placerad på långsidan ut mot Strandgatan. Byggnaden står under ett brant sadeltak täckt med enkupigt lertegel. På östra takfallet finns en ursprunglig takkupa med lastlucka, hissbom och utskjutande tegeltäckt sadeltak med snidade drakhuvudformade vindskivor. Takkupan är krönt av en smidd vindflöjel med inskriptionen 1652.

Byggnadens övre våning fungerade troligen ursprungligen som loftbod, vilken nåddes via en svalgång på den västra långsidan. Byggnadens västra flygel uppfördes omkring 1670. Interiören dekorerades med tak- och väggmålningar utförda av Johan Bartsh den äldre. I början av 1800-talet kläddes byggnaden med stående panel och på 1880-talet genomgick den en ombyggnad med fornnordiska inslag under ledning av arkitekt Langlet.

Då byggnaden hotades av flyttning från ön i början av 1900-talet köpte Visby stad in fastigheten. 1905 genomfördes en totalrenovering under ledning av hovintendent Gustaf Lindgren, då såväl exteriör som interiör återskapades till ett 1600-talsskick.

Det Burmeisterska huset utgör ett av de bäst bevarade köpmanshemmen från 1600-talet och har ett unicitetsvärde som ett av de ytterst få bevarade trähus som uppfördes i Visby under denna tid. Som sådant har huset även viktiga arkitekturhistoriska och byggnadstekniska värden. Ut mot Donnersplats utgör det ett omistligt miljöskapande inslag i gatubilden.

 
Copyright © 2018 Länsmuseet på Gotland. 
Systemet kommer från guteinfo.com