Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  

Radiolokaler, studios
Ursprunglig funktion: Tidningstryckeri m m
Senare funktion:

Byggstart: 1952
Färdig: 1952


Byggstartskommentar
Byggnaden betraktas som en egen byggnadskropp, dock lagd i förbindelse med och utan tydlig avgränsning till byggnad 3.
Arkitekt: Ville Tommos, Uppling, Fylking Arkitektkontor i St
Byggmästare:
Byggherre: Visby Tryckeri AB

Stilepok exteriört: MODERNISM
Antal våningar: 2
Plantyp: ÖVRIGT:

Grund, sockel: PUTSAD, trappor av betong
Källare: UNDER HELA HUSET
Stomme: ÖVRIGT:lättbetong, bärande betongpelare (invändiga)
Fasadmaterial: PUTS, sprit (kc)
Takform: SADELTAK, flackt
Taktäckmaterial: LERTEGEL
Ev. takplåttyp:
Takutbyggnader: div för antenner, ventilation och hiss.
Skorstenar: En skorsten i rödtegel

Fönster: Inåtgående kopplade, ospröjsade tvåluftsfönster från byggnadstiden.
Fönsteromfattning: saknas
Dörrar: Moderna, typ butiks- eller kontorsentré.
Dörromfattning: saknas
Övriga fasaddetaljer: I sockeln mot Skogränd, stora, gallerförsedda ("gallerdurk") gluggar samt en igengjuten öppning. Skylt mot S: "SR, Radio gotland m m.

Uppvärmning: DIREKTVERKANDE EL

Interiör
Helt inredd och moderniserad för radio- och TV-ändamål.

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden, som rymmer radiolokaler och studior, är placerad i vinkel till byggnad 1:3 och tillkommen i tre etapper under tiden 1932 till 1952. Den är uppförd med en betongstomme i två våningar med källare och flackt lertegeltäckt sadeltak. Fasaden är spritputsad. Byggnaden är en exponent för den dåtida arkitekturen, utan försök att ansluta till kvarterets och stadsdelens arkitektoniska helhet.

Senare förändringar och tillägg har delvis förvanskat byggnadens ursprungliga uttryck, dock kvarstår den arkitektoniska helhetsupplevelsen, vilket ger byggnaden ett visst kulturhistoriskt värde.

 
Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland. 
Systemet kommer från guteinfo.com