Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  

Flerbostadshus
Ursprunglig funktion: Flerbostadshus, fotoateljé, affär
Senare funktion: Flerbostadshus, affär

Byggstart: 1885
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre: N J Lagergren

Stilepok exteriört: NYRENÄSSANS
Antal våningar: 2 med inredd vind
Plantyp: HYRESHUSPLAN

Grund, sockel: BETONG med cementputs, rusticerad mot gatan, avfärgad grå. Kalkstensklädd sockeldel underst. Grund i kalksten. Yttertrappor i kalksten.
Källare: UNDER HELA HUSET
Stomme: Reveterat trä, resvirke?
Fasadmaterial: PUTS gulvit. Plåtklätt, vitmålat trapphus.
Takform: VALMAT SADELTAK
Taktäckmaterial: PLÅT svart
Ev. takplåttyp: Falsad, med både längsgående och förskjutna skarver.
Takutbyggnader: 2 takkupor: 1 bred plåtklädd, f d fotoateljé samt 1 vitputsad takkupa med profilerad gesims och pilastrar. 6 takfönster.
Skorstenar: 2 plåtklädda med profilerad skorstensskrön.

Fönster: Höga, utåtgående, tvåluftsfönster, spröjsade med 3 rutor i var, mittpost, både kopplade och enkla, med originala beslag från 1800-talets slut eller 1900-talets början (i källarvåningen) som de flesta, nyare, ett fåtal inåtgående insticksfönster. Spröjsade, gotiserade fönster i trapphuset med originalbeslag. Gröna snickerier.
Fönsteromfattning: Profilerade grå putsomfattningar, plåtklädda på krönet.
Dörrar: Entrédörr med inåtgående kalkstenstrappa, glasad, grön pardörr med järngaller och glas upptill, dörrspeglar nedtill, nyrenässans 1880-tal. Gårdsingång: enkel grön paneldörr. Källardörr i liggande, grå panel.
Dörromfattning:
Övriga fasaddetaljer: Avrundat hörn i NV. Kraftig, profilerad vit takgesims, dels plåtklädd, dels putsad. Dubbel, profilerad och plåtklädd gördelgesims mot N, enkel mot S. Balkong i korrug. plast Ö om trapphuset i 3 våningen. Motsvarande gördel- och takgesims i plåt på trapphusets fasad. OBS! 4 våningar på gårdssidan Ö om trapphuset, utan ytdekor.

Uppvärmning: VATTENBUREN CENTRALVÄRME

Interiör
Spegeldörrarna i trapphusen samt i lägenheterna finns kvar i original. Det ursprungliga källargolvet i tvättstugan består av stora kalkstensflishällar.

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden uppfördes av fotograf N. J. A. Lagergren år 1885. Det är ett välbevarat flerbostadshus med drag av nyrenässans, som inte genomgått några större exteriöra förändringar. Byggnaden har troligtvis en trästomme i två våningar med källare och inredd vind. Det valmade, plåttäckta sadeltaket bryts upp av sex takfönster och två stora takkupor. Den ena kupan utgjorde fotoateljé vid sekelskiftet 1900, och utgör en stor del av det nordöstra takfallet ut mot Kommendantsbacken. Den andra takkupan finns i det nordvästra takfallet ut mot Skeppargatan. Den är bred och vitputsad, med pilastrar i hörnen och profilerad gesims längs takfoten. Byggnadens fasad är putsad och avfärgad i en gräddvit kulör. Fasadens bottenvåning är rusticerad och byggnadens nordvästra hörn är avrundat. Gårdsfasaden domineras av ett femkantigt trapphus. Öster om trapphuset har byggnaden ytterligare en våning. Till den våningen hör en enkelt utformad balkong. Längs byggnadens takfot löper en skarpt profilerad, vit gesims. En dubbel, profilerad gördelgesims löper också runt huset. Den övergår dock i en enkel på trapphuset, och är obefintlig på byggnadsdelen öster om detta. Mellan de båda gördelgesimserna finns putsade rektangulära fält under varje fönster. Byggnadens fönster utgörs i huvudsak av höga, spröjsade tvåluftsfönster. Fönstren i det andra våningsplanet har omfattningar av grå puts, med enkelt utformade, men ändå relativt kraftiga och plåtklädda överstycken. På den högre delen av byggnaden finns inga omfattningar. Fönstren i trapphuset är smala och höga, med geometrisk spröjs. Samtliga fönstersnickerier är målade i en grågrön kulör. Huvudentrén är centralt placerad vid Kommendantsbacken och är djupt indragen i fasaden. Dörren är en sannolikt ursprunglig pardörr i nyrenässansstil, med glas och järngaller upptill samt speglar nedtill. Från gatan upp till dörren leder en kalkstenstrappa. Gårdsingången är placerad i trapphuset, och utgörs av en enkel, panelad dörr. Båda dörrarna är målade i samma grågröna kulör som byggnadens fönstersnickerier. Till källaren leder en dörr klädd i liggande gråmålad panel. Interiört gjordes ett flertal förändringar under 1930-talet, då bland annat planlösningen förändrades och kakelugnar revs. Troligtvis har interiören sedan moderniserats kontinuerligt. Emellertid finns de gamla spegeldörrarna i trapphuset och lägenheterna kvar, liksom det ursprungliga golvet i tvättstugan, som består av stora kalkstenshällar.

Den vitputsade takkupan i nordväst har tillkommit tidigt, möjligtvis i samband med uppförandet av huset. Trapphuset finns utmärkt på 1907 års karta. Varken trapphuset eller takkuporna finns dock med på originalritningen.

Byggnaden är ett välbevarat nyrenässanshus som inte har genomgått några större exteriöra förändringar. Byggnaden är därför kulturhistoriskt intressant samtidigt som den bidrar till gaturummets arkitektoniska och miljöskapande värde för området.

 
Copyright © 2017 Länsmuseet på Gotland. 390 331 besök sen 18/1-2016.
Systemet kommer från guteinfo.com