Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  

Restaurang, krog, kontor (musei- och kultur verksamhet)
Ursprunglig funktion: Packhus, handelsbyggnad
Senare funktion: Bostadshus, viss förindustriell tillverkning, förråd m m

Byggstart: 1200
Färdig: 1200


Byggstartskommentar
antagande, nuvarande volym från 1600-talets slut.
Arkitekt:
Byggmästare:
Byggherre:

Stilepok exteriört: Medeltid, 1700-tals drag (traditionell)
Antal våningar: 2 + inredd vind
Plantyp: Övrigt, tvåskeppig hall, i övre planen övrigt

Grund, sockel: Putsad, kvastad kc, sockelmarkering saknas
Källare: Saknas
Stomme: Medeltida murverk, kalksten
Fasadmaterial: Puts, tunn kvastad slätputs, kc.
Takform: Valmat mansardtak, halvvalmat, endast åt V
Taktäckmaterial: Lertegel
Ev. takplåttyp:
Takutbyggnader: Mot V takkupa (från 1963, ersättande likadan 1700-1800-talskupa med inlastningslucka och kraftigt utskjutande sadeltak. Mot N 3 moderna takfönster. Mot S 1 modernt takfönster samt 2 infällda takkupor.
Skorstenar: Hög putsad skorsten, avsmalnande uppåt, förlagd mot byggnad 1B. I nock plåtklädd vent.skorsten.

Fönster: Utbytta 1963: utåtgående, kopplade tvåluftsfönster med tätspröjsade bågar, 4 rutor höga, 2 rutor breda bågar. Mot V också högsmalt, inåtgående franskt fönster med rundbågig överdel samma rutstorlek som övriga fönster. Fönstren har något varierande format. I takkuporna bågar med 3 rutors höjd.
Fönsteromfattning: Saknas
Dörrar: Mot Strandgatan 2 medeltida portaler med portblad av stående brädor.
Dörromfattning: Medeltida (och delvis rekonstruerad 1963) finhuggen kantkedja.
Övriga fasaddetaljer: Oputsad hörnkedja i SV; delar av tidigare tegelomfattningar till delvis igensatta medeltida öppningar i våningen 1 tr, västfasaden; Synliga hammarband, i hushörnen med ändarna lagda i knut; Mot f d gränden i S igensatta ingångsportar med flera öppningar. På S fasaden även brandstege av stål samt två äldre, raka ankarslutar. Mot V stång med hängskylt av målat järnsmide samt dito lykta med öppen låga.

Uppvärmning: Vattenburen Centralvärme, el

Interiör
Bottenvåningen är inredd med en kryssvälvd pelarsal med sex valv uppburna av rundpelare med finhuggna, dekorerade kapitäl. Golvet är belagt med kalkstensflis och rummet har en öppen spis vid ena långsidan. Våningen är inredd till medeltidskrog med disk mot inre (östra) gaveln. Rest av invändig murtrappa finns bevarad. I övervåningen finns kontorsrum, nyinredda 1963. I våningen är synliga takbjälkar med akantusmåleri i grått. Målningarna från 1600-talets slut är bevarade i delvis fragmentariskt men konserverat och bitvis rekonstruerat skick. Takbjälkarna vilar på likaledes målningsdekorerade bärlinor, lagda på medeltida stenkonsoler. I vindsvåningen, inredd 1963, finns kontorsrum med inredning från tiden. I de övre planens bägge västra rum finns parkettgolv från 1963 och i våtutrymmen klinker.

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden uppfördes sannolikt under 1200-talet som ett packhus. Den har två våningar med inredd vind under ett lertegeltäckt valmat mansardtak. I det västra takfallet finns en takkupa från 1963 med inlastningslucka och kraftigt utskjutande sadeltak, som ersatt en likadan 1700-1800-talskupa. Byggnadens fasad har oputsade hörnkedjor, men är i övrigt försedd med en tunn kvastad slätputs. Fönstren är av varierande typ, dock mestadels småspröjsade tvåluftsfönster. På den västra fasaden finns två medeltida portaler med portblad av stående brädor.

Ursprungligen har ytterligare ett eller flera våningsplan funnits. Möjligen har huset redan under medeltiden rasat eller av annan anledning genomgripande byggts om, dock togs den i bruk senast under 1600-talets slut. Målningsrester från den tiden finns bevarade i såväl botten- som övervåningarna, och tyder på en användning som bostad. Rester av tegelomfattningar till öppningar i västfasaden antyder en medeltida bostads- eller festvåning för säsongsbruk, i likhet med exempelvis Börsen 2 i närheten.

Byggnaden är en tvåskeppig långbod med bottenvåningen täckt av sex kryssvalv vilande på två huggna rundpelare med dekorerade kapitäl. Kapitälen har tolkats som återanvända pelarbaser. Packhuset är ej av högkällartyp, utan saknar källare under den medeltida gatunivå. Då föreningen Gotlands Fornvänner övertog fastigheten 1926 var den västra fasaden helt övervuxen med en klematis, som gav byggnaden det populärnamn den har idag. Först år 1963 genomfördes den större restaurering och renovering som innebar nyinredning samt tillbyggnad för pannrum, trappa och våtutrymmen. Vid restaureringen återupptogs de västra portarna i bottenvåningen och den medeltida gatunivån återställdes utanför dessa. I övervåningen konserverades och rekonstruerades delvis påträffat dekorationsmåleri på de bevarade takbjälkarna. Samtidigt gjordes i anslutning till medeltidshuset en tillbyggnad på dess norra sida innehållande trapphus och pannrum. I stil underordnar sig tillbyggnaden huvudbyggnaden. Den medeltida byggnaden används idag dels i källaren som medeltidsinspirerad restaurang och krog samt dels på övervåningen som kontor.

Byggnaden har i stor utsträckning bevarat den ursprungliga medeltida utformningen väl, vilket ger den ett högt byggnadshistoriskt och kulturhistoriskt värde. Dess karaktäristiska exteriör har ett miljö- och rumsskapande värde i kvarter och stadsdel.

 
Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland. 
Systemet kommer från guteinfo.com