Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  

Fastigheten

Byggnader
Inga byggnader
Svartbrodern 2
Populärnamn: Gamla rådhuset, Ehinger-Möllerska huset

Adress: Brännerigränd 6, S:t Hansgatan 17, Rådstugugränd 3
Kommun: Gotland
Stad, socken: Visby
Stadsdel, by: S:t Hansroten
Kvarter, gård: Svartbrodern
Fd. kvarter, gård: S:t Hansroten I:3
Tomtnummer: 2

Beskrivning
Kvartersbeskrivning:

Kvarteret Svartbrodern är ett rektangulärt till formen och ligger i Visby innerstads centrala del, gränsande till Mellangatan i väster och S:t Hansgatan i öster samt till Brännerigränd i norr och Rådstugugränd i söder. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret S:t Hansrotens första kvarter tomtnummer 3 och Strandrotens tredje kvarter tomtnummer 6.

Under medeltiden delades kvarteret i två delar av en mellanliggande gränd, som löpte mellan S:t Hansgatan och Mellangatan. Kvarteren var sannolikt tätbebyggda under medeltiden. Flera byggnader med medeltida murverk kvarstår än idag och grunder ytterligare hus finns under mark. De två kvarteren slogs samman redan innan 1646 och Svartbrodern fick redan då ungefär densamma begränsningen som idag. Enligt 1697 års karta var kvarteret indelat i fyra tomter, vars bebyggelse bestod av både sten- och trähus. En stor del av den medeltida bebyggelsen låg vid den här tiden öde eller i ruiner, och kom senare att rustas upp eller att rivas.

I mitten av 1700-talet omnämns kvarteret som Rådstugan. På nuvarande Svartbrodern 2 i kvarterets östra del låg vid denna tid och fram till slutet av 1700-talet stadens rådhus. Under 1800-talets andra hälft fanns en strävan att öppna upp gaturummet och ge den kompakta stenstaden gröna ytor och mera ljus. Dagens öppna plats på Svartbrodern 2 är ett resultat av denna satsning. Den västra delen av kvarteret utgjorde under 1700-talet en större fastighet som inrymde en borgargård. Kring mitten av 1800-talet avstyckades den västra delen i två hälfter och kvarteret fick då i stort sett sin nuvarande indelning. De västra fastigheterna, Svartbrodern 1 och 3, består idag av två fina gårdsmiljöer med välbevarad bebyggelse från dels medeltiden och dels det sena 1800-talet.


Fastighetsbeskrivning:

Fastigheten Svartbrodern 2 sträcker sig över kvarterets östra del, angränsande till S:t Hansgatan i öster, Brännerigränd i norr och Rådstugugränd i söder. Två medeltida hus har påvisats i den nordöstra delen samt ytterligare två i den södra. Vid 1600-talets slut utgjorde den nuvarande fastigheten delar av två tomter, och var troligen bebyggd med ett stenhus och ett trähus. Flera av de medeltida byggnaderna låg vid den här tiden i ruin och omnämns därför inte i byggnadsförteckningen. Det stenhus som omnämns i slutet av 1600-talet inköptes år 1730 av Visby stad från rådmannen Jacob Geddas dödsbo för att användas som rådhus. Byggnaden bestod av en stenhuslänga åt S:t Hansgatan med flygelbyggnader åt norr och söder, inramande en gård mot väster. Fastigheten rymde rådhuslokaler fram till 1794, då rådhusverksamheten istället flyttade till det Langeska huset på S:t Hansgatan. Därefter rymde byggnaderna på Svartbrodern 2 stadens spruthus, arrester och vaktmästarbostad. De fick sedan delvis förfalla och revs 1861, då man beslöt att anlägga en plantering med stora träd på platsen. Även i den nordöstra delen av fastigheten längs Brännerigränd med gaveln mot S:t Hansgatan fanns fram till rivningen ett stenhus i tre plan som i söder var sammanbyggt med rådhuset. En teckning av P. A. Säve från 1857 visar de före detta rådhusbyggnaderna med en typisk medeltida högrest karaktär. Mot den västra fastighetsgränsen på byggnaden inom Svartbrodern 3 avtecknar sig i murverket sannolikt den västra gaveln till ett medeltida stenhus med sadeltak. Tomten är idag en öppen plats i gaturummet med rosenplanteringar, betongstensbeläggning och parkbänkar.

Byggnader: 0

Gårdsbeläggning
Betongsten

Planteringar
Träd, buskar, rosor, spaljéer.

Anläggningar
Cylinderformiga spaljéer i smidesjärn, trafikskylt.

Fornlämningar
RAÄ 107

Mur, staket
Mot väster finns en ca 4 m hög, sentida mur mellan husfasaderna. Mot söder en låg, oputsad betongmur försedd med ett glest staket i smidesjärn och en kalkstenstrappa. Mot väster en låg kalkstensterassering och mot öster ett glest staket i smidesjärn.

Dokument, arkiv
ViLa: avskriftssamlingen

Ritningar, arkiv


Dokumentationer
SBR nr 3, medeltida murverk, före 1922, B JF. (Engeström 1988)
 
Copyright © 2018 Länsmuseet på Gotland. 
Systemet kommer från guteinfo.com