Fastighetsinventeringen

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö  
Novisen 6
Populärnamn: Odd Fellows hus

Adress: Nunnegränd 6, S:t Drottensgatan 7
Kommun: Gotland
Stad, socken: Visby
Stadsdel, by: S:t Hansroten
Kvarter, gård: Novisen
Fd. kvarter, gård: S:t Hansroten IV:11
Tomtnummer: 6

Beskrivning
Kvartersbeskrivning:

Novisen är ett triangulärt kvarter som är centralt placerat i innerstaden, gränsande till S:t Drottensgatan i öster, S:t Larsgränd i söder och Nunnegränd i väster. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret S:t Hansrotens fjärde kvarter med tomterna nummer 9-11.

I kvarteret Novisen har man vid arkeologiska utgrävningar funnit rester efter den stenåldersboplats som sträckte sig mellan S:t Hansgatan, S:t Drottensgatan och fram till Stora Torget. Under tidig medeltid bebyggdes området och genomgick en omfattande bebyggelseutveckling. Medeltida lämningar i form av murverk till stenhus finns på samtliga av de tre nuvarande fastigheterna, vilka visar på att kvarteret haft en tät bebyggelse. Huvudbyggnaden på Novisen 5 är ett bevarat stenhus från 1200-talet. Placeringen av dörröppningar i de medeltida byggnadslämningarna som kvarstår idag, tyder på att en eller flera gränder delade kvarteret under vid denna tid.

På 1697 års karta hade kvarteret i stort sett samma utbredning som idag och var indelat i tre fastigheter. Gränsdragning mellan fastigheterna har skiftat något över tid, men idag är indelningen ungefär densamma som vid 1600-talets slut. Under 1700- och 1800-talen bestod fastigheterna av en huvudbyggnad med tillhörande uthusbebyggelse, vars befolkning i huvudsak utgjordes av ämbetsmän, borgare och handelsmän. Novisen 4 och 5 har bevarat huvudbebyggelsen i sten från 1700-talet, medan äldre uthusbebyggelse rivits under 1900-talet. Bebyggelsen på Novisen 6 togs bort vid 1900-talets början och ersattes med Odd fellows loge, en ståtlig jugendbyggnad. Kvarteret är väl sammanhållet med reslig bebyggelse och gårdsmiljöer som är väl slutna ut mot gaturummet.


Fastighetsbeskrivning:

Fastigheten Novisen 6 ligger i norra delen av kvarteret, gränsande till S:t Drottensgatan i nordöst och Nunnegränd i väster. Medeltida lämningar i form av murverk till minst två byggnader är kända på fastigheten och kvarligger under mark. Fastighetens begränsning har varierat över tiden, dock är den nuvarande ungefär densamma som på 1697 års karta. Vid denna tid bestod bebyggelsen av ett trähus med tillhörande gårdsrum. Enligt 1785 års husklassifikation fanns ännu ett trähus på fastigheten, nu med tillhörande brygghus och stall. Träbebyggelsen kvarstod fram till början av 1900-talet. 1903-1904 nedmonterades och flyttades en parstuga i skiftesverk, medan ett annat trähus revs och blev brännved.

Grundstenen till Odd Fellowlogens blivande ordenslokal lades 1905 och byggnaden stod färdig 1906. Den ligger med långsidan längs den västra fastighetsgränsen. I slutet av 1970-talet uppfördes en utbyggnad placerad längs fastighetens södra gräns. Resterande gårdsyta är avskärmad mot nordost med en hög putsad mur med en enkel, rundbågig gårdsport. Gården är delvis belagd med stenplattor, men saknar till stor del planteringar. Ett mindre sophus från 1970-talet är beläget mot muren i nordost.

Fastigheten har i och med den välbevarade huvudbyggnadens från början av 1900-talet ett kulturhistoriskt värde. Dessutom utgör den ett värdefullt inslag i gaturummet kring de två kyrkoruinerna S:t Lars och S:t Drotten och betingar därmed ett miljöskapande värde för kvarter och stadsdel.

Byggnader: 2

Gårdsbeläggning
Gräs, stenplattor

Planteringar
Vildvin och en kort blomrabatt.

Anläggningar
Flaggstång.

Fornlämningar
RAÄ 107

Arkeologiska undersökningar


Mur, staket
Mot norr finns en tegelavtäckt och vitputsad mur (av rödtegel). I muren finns en enkel, rundbågig gårdsport med fiskbenställda, brunmålade bräder.

Dokument, arkiv
ViLA: avskriftssamlingen

Ritningar, arkiv
GK/KomA/BNA

Övriga källor


Dokumentationer

 
Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland. 
Systemet kommer från guteinfo.com