text bild karta   info, a-ö
Informationen kommer från Fastighetsinventeringen 1996-1998.

Fastighetsinventeringen Gotland

Odd Fellow loge


Ursprunglig funktion: Odd Fellow loge
Senare funktion:

Byggstart: 1905
Färdig: 1906

Arkitekt: Karl Romin
Byggmästare:
Byggherre: Odd Fellow

Stilepok exteriört: HISTORICERANDE BLANDSTIL, nygotik
Antal våningar: 2 + vind
Plantyp: FRI PLANLÖSNING

Grund, sockel: Rusticerad KALKSTEN. YTTERTRAPPA av kalkstensblock
Källare: UNDER DEL AV HUSET
Stomme: KALKSTEN
Fasadmaterial: SpritPUTS i ljus orange-rosa ton
Takform: SADELTAK med utbyggnader
Taktäckmaterial: Enkupigt LERTEGEL
Ev. takplåttyp:
Takutbyggnader: Mot Ö fem takkupor med sadeltak, tvåluftsfönster spröjsade till åtta rutor per båge.
Skorstenar: Fyra murade skorstenar.

Fönster: I bottenvåningen utåtgående tvåluftsbågar med segmentbåge i överkant och småspröjsade innerrutor. Solbänk av kalksten. Fyrluftsfönster med kvadratiska fyrdelade övre bågar och höga ospröjsade undre bågar. Solbänk av kalksten. På andra våningen spetsbågiga fönster med utåtgående tvåluftsbågar och småspröjsde innerrutor. Dito men med smala dubbla spetsbågar, även som blindfönster. Solbänk av kalksten. På trappgavelfasader mindre rektangulära fönster med utåtgående sexdelade enluftsbågar. På utbyggnaden bred tredelat tvåluftsfönster. Alla fönstersnickerier är målade mörkt bruna.
Fönsteromfattning: Svag dekorationsristning kring fönsters överkant.
Dörrar: Mot V gulbrun fernissad pardörr i trä med spegelfyllning, glasruta med vackert spröjsverk i övre delen. Halvcirkelformat överljusfönster med spröjsverk. Rundbågig djup indragning i fasaden med ljusgul slätputsad dörrsmyg. Mot Ö källarport och brun dörr. På utbyggand tre brunmålade dörrar av stående panel.
Dörromfattning: Saknas
Övriga fasaddetaljer: Vit kransgesims och bruten gördelgesims. Sandstensplatta med hugget Odd Fellow emblem och byggnadens tillkomstår. Spetsbågiga blinderingar i övre delen på trappgavlarna.

Uppvärmning: VATTENBUREN CENTRALVÄRME, olja

Interiör
Interiören är till stor del ursprunglig och intakt sedan byggnadens uppförande. Höga dörrar med spegelfyllnigar, breda dörrsmygar även de med spegelfyllningar. Rustik trätrappa. Hög svagt profilerad golvlist av trä. Takstommen drabbades av husbock, troligen 1939, vinkeltaket blev plant innertak. Odd Fellows ordensal iordninggjordes under 1950-talet, träklädda väggar med bred profilerad trätaklist och tunnvalv med pappspänt innertak. Under 1970-talet inreds sammanträdesrum och bibliotek på andra våningen.

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden i kalksten uppfördes som Odd Fellow loge 1905, i modifierad jugend med inslag av medeltida trappgavlar och gotiska spetsbågefönster. Den har två våningar med källare under del av huset och inredd vind under ett sadeltak med utbyggnader. Taket är täckt med enkupigt lertegel. Mot öster finns fem takkupor, samtliga med sadeltak. Byggnadens fasad är spritputsad. Under takfoten finns en gesims och längre ner på fasaden en bruten gördelgesims. Huvudentrén ligger djupt indragen i fasaden ut mot Nunnegränd och är försedd med en pardörr i trä. Ovanför entrén finns ett halvcirkelformat överljusfönster.

Få förändringar har gjorts av byggnaden både exteriört och interiört. På sent 1930-tal utfördes en ombyggnad och modernisering av huset. Odd Fellows ordensal iordninggjordes under 1950-talet, med träklädda väggar, bred profilerad trätaklist och tunnvalv med pappspänt innertak. En tillbyggnad i en våning mot öster gjordes 1977 och samtidigt inreddes sammanträdesrum och bibliotek på andra våningen.

Byggnaden är en av få intakta byggnader från 1900-talets början i Visby innerstad, vilket tillsammans med den speciella karaktären ger den ett betydande arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde. Dessutom har byggnaden ett stort miljöskapande värde i och med sin framträdande placering i det öppna gaturummet invid S:t Lars och S:t Drotten.

Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland.