text bild karta   info, a-ö
Informationen kommer från Fastighetsinventeringen 1996-1998.

Trafiken 1


Populärnamn: Donnerska huset

Adress: Donners plats 1, Donnersgatan 8, Hamngatan 5
Kommun: Gotland
Stad, socken: Visby
Stadsdel, by: Strandroten
Kvarter, gård: Trafiken
Fd. kvarter, gård: Strandroten I:54
Tomtnummer: 1

Beskrivning
Kvartersbeskrivning:

Kvarteret Trafiken är oregelbundet till formen och beläget i den västra delen av innerstaden. Till största delen tillhör det Hamnområdet, men den nordöstra delen, med fastigheten Trafiken 1, tillhör Stadskärnan. Därför presenteras kvarterets fastigheter i skilda avsnitt. Kvarteret begränsas i sydost av Donners plats och Hamngatan, i nordväst av Cramérgatan, i nordost av Donnersgatan och i sydväst av Hamnplan. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Strandrotens första kvarter med delar av tomtnummer 54 och 61-62.

Under medeltiden utgjorde området som motsvarar kvarteret en stor del av den gamla hamnen, med fastigheten Trafiken 1 i kvarterets östra del precis intill bryggorna. Tack vare närheten till hamnen utgjorde Donners plats ett viktigt torg under medeltiden. Från medeltiden och framåt har platsen även gått under andra namn, exempelvis Vattenhämtartorget, Handelstorget och Wolters plats. Nuvarande Hamnplan, söder om kvarteret, kallades på 1800-talet för Smedplan.

När den medeltida hamnen växte igen och dikades ur anlades trädgårdar på platsen för nuvarande kvarteret Trafiken, förutom den östligaste delen som var bebyggd tidigt. Trädgården kallades från 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet för den Donnerska trädgården, efter den tyske köpman, Jürgen Hindrich Donner, som i mitten av 1700-talet förvärvade fastigheten. Sedan köptes området upp av grosshandlaren Rudolf Cramér och trädgården kom då att gå under namnet den Cramérska. Trädgårdstomten styckades under 1900-talets början av i sju tomter. Grönområdet hängde under 1700- och 1800-talet samman med nuvarande kvarteren Kanonen, Kasernen, Batteriet och Blekdammen samt med Almedalen. På kartorna från 1856 och 1883 finns en gränd markerad, söder, väster och norr om nuvarande Trafiken 1, vilken avgränsade fastigheten från de övriga i kvarteret.

Tomtindelningen har till viss del förändrats under 1900-talet. Idag består kvarteret av tolv fastigheter. Förutom Donnerska huset på Trafiken 1 i öster, vars äldsta delar sannolikt är från 1100-talet, fanns ingen bebyggelse i kvarteret förrän under 1800-talets andra hälft. Då uppfördes några byggnader, knutna till hamnverksamheten, i kvarterets sydvästra del. Under 1900-talets första hälft var dessa byggnader, på nuvarande Trafiken 21 och Innerstaden 1:31, även knutna till järnvägen vars bansträckning genomkorsade kvarterets västra del. I övrigt härrör bebyggelsen huvudsakligen från 1900-talets första decennier. De inrymmer främst kontorslokaler och bostäder samt, på Trafiken 21 längst i sydväst, en restaurangverksamhet. I den sistnämnda verksamheten ingår även det före detta järnvägsmagasinet på den samägda fastigheten Innerstaden 1:31. Längs med den tidigare järnvägens sträckning, utmed Cramérgatan i nordväst, finns tre kommunalt ägda fastigheter, Innerstaden 1:25-27, vilka utgör en sammanhängande, asfalterad parkeringsplats.


Fastighetsbeskrivning:

Trafiken 1 är belägen vid Donners plats med Donnersgatan som avgränsar fastigheten i norr och Hamngatan i söder. Innan år 1900 bestod hela kvarteret av en enda fastighet, vars huvudbyggnad låg på nuvarande Trafiken 1. Enligt kartan från 1856 var fastigheten avknoppad från övriga kvarteret genom en gränd som löpte söder, väster och norr om tomten. Gränden syns även på tidigare kartor. Fastigheten hade fram till 1930-talet beteckningen Strandroten 1:54.

Fastigheten hade närhet till Visby medeltida hamn som torde sträckt sig nästan fram till huvudbyggnadens, Donnerska husets, västra sida. När den gamla hamnen växte igen och dikades ur anlades trädgårdar på marken väster om huset. Hela det nuvarande kvarteret Trafiken utgjordes av det Donnerska husets trädgårdar. Trädgårdstomten styckades under tidigt 1900-tal då fastigheten Trafiken 1 fick sin nuvarande sträckning. Norr om huset finns en gårdsportal som leder ut till Donnersgatan och som tidigare skall ha varit en ingångsport till de Donnerska trädgårdarna.

Fastighetens bebyggelse utgörs av det Donnerska huset, med ett medeltida mittparti, som har huvudfasaden åt Donners plats, ett garage på tomtens nordvästra del, samt en trädgård med en damm.

Sedan medeltiden har platsen för nuvarande fastighet varit viktig, framförallt med sin närhet till stadens hamn. Fastigheten var tidigt bebyggd och utgjorde gränsen mellan hamnen och staden. Den påvisar en kontinuitet och tillskrivs därför ett högt kulturhistoriskt värde.

Byggnader: 2

Gårdsbeläggning
Gatsten, gräs, kullersten, kalkstensgång

Planteringar
Kastanj, div. buskar och rosor.

Anläggningar
En damm med kalkstensskoning i trädgården. Trädgården är planerad av Erik Lallerstedt på 1930-talet.

Fornlämningar
Medeltida murverk, vattenbrunn, sjömur.

Arkeologiska undersökningar


Mur, staket
Slätputsad, gult avfärgad mur åt Hamngatan med tegeltäckning. Välvd gårdsportal till trädgården i huggen kalksten från 1700-talet.

Dokument, arkiv
Avskriftssamlingen, ViLa; FRM; UVÄ

Ritningar, arkiv
GK/KomA/BNA

Övriga källor


Dokumentationer
SBR nr 1, medeltida murverk, vattenbrunn, före 1922, B JF (Engeström, 1988)

Rapport över byggnadshistorisk undersökning 1935, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig Eric Bohrn, SBR nr 2, medeltida murverk, byggnadshistorisk undersökning, 1938, B (Engeström 1988)

Gunnar Svahnström, 1944, GF/A

SBR nr 4, medeltida? murverk, 1971, B (Engeström 1988)
Copyright © 2019 Länsmuseet på Gotland.