text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Statistiska Centralbyrån - Nyheter 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019

I maj 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 095 000 och andelen arbetslösa var 6,8 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 169,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet sysselsatta och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,3 procent.... läs mer »

Barn- och familjestatistik 2018

Under 2018 var 64 000 barn med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar 3,7 procent av de barn under 18 år som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar.... läs mer »

Emitterade värdepapper

I slutet av maj uppgick den totala svenska räntebärande värdepappersskulden till 7 714 miljarder kronor. Det är en ökning med 95 miljarder kronor jämfört med april. Ökningen har primärt ägt rum inom sektorn övriga monetära finansinstitut samt sektorn icke-finansiell och övrig finansiell.... läs mer »

Finansräkenskaper första kvartalet 2019

Hushållens finansiella nettoförmögenhet steg till rekordnivå under det första kvartalet 2019. Det var framför allt uppgången på Stockholmsbörsen som bidrog till den höga nettoförmögenheten, men även nysparande och en minskad ökning av lån.... läs mer »

Befolkningens utbildning 2018

Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildad. Denna grupp bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I nio av kommunerna där har en tredjedel eller mer av befolkningen minst en treårig eftergymnasial utbildning. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå och Linköping.... läs mer »

Miljösektorn 2017

Miljösektorns förädlingsvärde står i princip still och uppgick 2017 till ungefär 81 miljarder kronor. Samtidigt ökade nettoomsättningen i miljösektorn med 3 procent jämfört med 2016. Miljösektorn sysselsätter ungefär 66 000 personer, nära tre fjärdedelar av dessa är män.... läs mer »

Faktorprisindex för byggnader, maj 2019

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 0,6 procent mellan april och maj 2019. På årsbasis har faktorpriserna höjts med 4,1 procent.... läs mer »

Konsumentprisindex (KPI), maj 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2019 (2,0 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,2 procent i maj, vilket är en ökning sedan april då inflationstakten var 2,1 procent.... läs mer »

Småhusbarometern t.o.m. maj 2019

Småhuspriserna steg med nästan 1 procent, på riksnivå, under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2019, jämfört med den föregående perioden december 2018 – februari 2019. På årsbasis det vill säga senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 2 procent på riksnivå.... läs mer »

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2019

Efter en stark avslutning på 2018 ökade Sveriges BNP med 0,6 procent första kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Det var dock endast utrikeshandeln som bidrog positivt till BNP-utvecklingen. Övriga delar av försörjningsbalansen bidrog negativt, eller gav ett neutralt bidrag till kvartalets BNP-utfall.... läs mer »